Propozície

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Ďalšími cieľmi sú prezentovať a konfrontovať súčasnú neprofesionálnu výtvarnú tvorbu, podporovať rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti, rozvíjať záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať výtvarné aktivity; vyhľadávať a podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých a zapájať ich do tohto súťažného hnutia v rámci celého Slovenska.

Malá krajská scénická žatva 2024

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Ďalšími cieľmi sú prezentovať a konfrontovať súčasnú neprofesionálnu výtvarnú tvorbu, podporovať rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti, rozvíjať záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať výtvarné aktivity; vyhľadávať a podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých a zapájať ich do tohto súťažného hnutia v rámci celého Slovenska.

Hollého pamätník 2024

Ciele súťaže: Viesť deti, mládež a dospelých k hlbšiemu poznávaniu literatúry a prostredníctvom prednesu sprostredkovávať literárne hodnoty širšej verejnosti. Vytvoriť priestor pre konfrontáciu a tvorivý rast všetkých záujemcov o literatúru a umelecký prednes. Prostredníctvom stretnutí s odborníkmi sprostredkovať recitátorom a pedagógom najnovšie poznatky a metódy práce s literárnym textom.

Cineama 2024 - krajské kolo

Poslaním krajskej súťaže je napomáhať vyhľadávaniu talentovaných filmových tvorcov a vytvárať priestor na rozvoj umeleckej a technickej zdatnosti detí, mládeže a dospelých v tvorbe filmov rôzneho tematického a žánrového zamerania. Umožniť individuálnu odbornú konzultáciu, rozvíjať vedomosti v oblasti procesu technického a umeleckého spracovania filmových diel.

Cineama 2024 - regionálne kolo

Poslaním regionálnej súťaže je napomáhať vyhľadávaniu talentovaných filmových tvorcov a vytvárať priestor na rozvoj umeleckej a technickej zdatnosti detí, mládeže a dospelých v tvorbe filmov rôzneho tematického a žánrového zamerania. Umožniť individuálnu odbornú konzultáciu, rozvíjať vedomosti v oblasti procesu technického a umeleckého spracovania filmových diel.