O NÁS

Kto sme?

Trnavské osvetové stredisko je všeobecne orientovaným osvetovým zariadením so sídlom v Trnave. Naša organizácia sa zameriava na tvorivé aktivity v rôznych oblastiach kultúrno-osvetovej činnosti. Sprostredkovávame informácie a poznatky z oblasti kultúry, vedy a techniky. Okrem toho prehlbujeme vzťahy k vlastnému štátu, kultúrnej identite národa, národnostným menšinám a etnickým skupinám, ako aj k starostlivosti o životné prostredie.

Čo robíme?

Naša činnosť zahŕňa množstvo aspektov kultúrno-spoločenského života. Venujeme sa výchovou umením a podporou umeleckej činnosti, organizujeme prehliadky ZUČ a s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru, vyhľadávame, ochraňujeme a rozvíjame ľudové tradície. Zároveň aktívne napomáhame prevencii protispoločenských javov a drogových závislostí. Naša územná pôsobnosť zahŕňa okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec, umožňujúc ľuďom napĺňať voľný čas kultúrnymi aktivitami.

Ako sa angažujeme?

Trnavské osvetové stredisko aktívne formuje kultúrno-spoločenský život v regióne a nadväzuje úzku spoluprácu s ostatnými kultúrnymi inštitúciami. Prezentujeme sa ako sprostredkovateľské a vydavateľské centrum, zamerané na propagáciu a reklamu v súlade so svojím regionálnym poslaním. Sme aktívnymi účastníkmi v plnení rozvojových úloh v kultúrno-spoločenskom živote, a naša činnosť je prispôsobená neustálemu skvalitňovaniu a oživovaniu miestnej kultúry.