Vitajte na stránkach
Trnavského osvetového strediska

O NÁS

Koncert pri príležitosti 140. výročia narodenia Mikuláša Schneidera Trnavského © Matúš Koprda

Koncert pri príležitosti 140. výročia narodenia Mikuláša Schneidera Trnavského © Matúš Koprda

Trnavské osvetové stredisko, ktoré je osvetovým zariadením so všeobecným zameraním, organizuje tvorivé aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno – osvetovej činnosti, sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky, prehlbuje vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a etnických skupín a k starostlivosti o životné prostredie, vychováva umením a k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti, organizuje prehliadky ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje, uchováva a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru, tvorivo ich rozvíja a využíva, napomáha prevencii protispoločenských javov a drogových závislostí, umožňuje ľuďom napĺňať ich voľný čas kultúrnymi aktivitami s územnou pôsobnosťou v okrese Trnava, Piešťany, Hlohovec. Trnavské osvetové stredisko vykonáva sprostredkovateľskú, vydavateľskú, propagačnú a reklamnú činnosť v rozsahu a v súlade so svojím poslaním regionálneho osvetového zariadenia, participuje na plnení úloh rozvoja kultúrno – spoločenského života regiónu a v súlade so svojim poslaním spolupracuje s ostatnými kultúrnymi inštitúciami.

Trnavské osvetové stredisko v Trnave má pôsobnosť na území Trnavského kraja na vykonávanie odborno – poradenskej, metodickej a informačno – dokumentačnej činnosti pre osvetové zariadenia v kraji, iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú osvetovú činnosť na území Trnavského samosprávneho kraja. Svoju činnosť zameriava v zmysle zriaďovacej listiny a osvetového zákona na ďalšie skvalitňovanie a aktivizovanie miestnej kultúry.

Uvedený rámec realizuje v týchto rovinách:

  • metodicko – poradenskej a doškoľovacej činnosti
  • organizovaním a vlastným výkonom postupových súťaží záujmovej umeleckej činnosti
  • uskutočňovaním tradičných a záujmových festivalov a iných podujatí ZUČ

organizovaním:

  • rôznych foriem ZUČ ( Záujmovej umeleckej činnosti ) a MŠV a V ( Mimoškolskej výchovy a vzdelávania ) zamerané na plnenie vládnych programov
  • zberu a budovania informačného systému miestnej kultúry