Okresné kolo Hollého pamätníka Trnava – výsledky, hodnotiaca správa

HP na sirku vitazky

VÝSLEDKY

Obvodné kolo Trnava Hollého pamätník 9. – 10. 3. 2022

Účasť: 50 recitátorov

Odborná porota pracovala v zložení: predseda: Mgr. art. Roman Féder, členky: Mgr. Mária Jedľovská, doc. Barbora Kováčová, PhD. a Mgr. art. Petra Sabová 

1. ktg. poézia

1.Alica Kompanová, ZŠ K. Mahra, K. Bendová: Trubačská rozprávka

2.Tomáš Rožnay, ZŠ Vančurová, M. Válek: Ako sa Kubo stratil

3.Melichar Lašček ZŠ Atómová, Jana Humeníková: Skúšobný let

1. ktg. próza

1.Tamara Vysudilová, ZŠ Atómová, D. Dragulová Faktorová: Ako zvonček dostal meno

2.Filip Ligač, ZŠ Spartakovská, Daniela Fischer: Filipove cestovateľské dobrodružstvá

3.Barbora Lošonská, ZŠ NSUT, A. S. Exupéry: Malý princ

2. ktg.poézia

1.Nika Kuchárková, ZŠ J. Bottu, Ľ. Feldek: Lietajúci dedko

2.Milica Vojtechová, ZŠ Vančurová, M. Rúfus: Kytička jahôd

2.Hana Stachová, ZŠ NSUT, M. Rufus: Plavčík a Vratko, čo osúšajú slzy sveta

3.Linda Kostová Mariothova, SZŠ BESST, Ľ. Podjavorinská: Klebetnice

3.Michal Nvota, ZUŠ M. SchneideraTrnavského, Jakub Nvota: Dištančná báseň

2. ktg. próza 

1.Dália Šaškovičová, ZŠ NSUT, D.Hevier: Kam chodia na zimu zmrzlinári

2.Daniela Elle Štricová, Gymn. A. Merici, Mária Hlušíková: Ružové listy

2.Nina Nosková, ZŠ Vančurová, R. Smatanová Sláviková: Hra na princeznú

3.Timotej Sekera, ZŠ Modranka, David Walliams: Edna Neposedná

3. ktg. poézia

1.Lenka Bučková, ZŠ J. Bottu, K. J. Erben: Svadobné košele

2.Mária Dudášová, Gymn. A. Merici., Ľ. Podjavorínska: Zlatá húska

2.Sofia Staníková, Gymn. A. Merici., Louisa Glucková: Marec

3.Laura Valentová, ZŠ Vančurová, M. Rázusová-Martáková: Umenie života

3. ktg. próza

1.Esther Pilátová, ZŠ A.Merici., Ivan Sergejevič Turgenev: Starena

2.Hana Partelová, ZŠ Spartakovská, B. Nemcová: Babička

3.Ema Dananaiová, ZŠ NSUT, Zuzana Štelbanská: Cesta 

Hodnotiaca správa za Trnavský kraj 

Hviezdoslavov Kubín 2022

Stupeň súťaže: okres

Miesto: Trnava

Názov podujatia: Hollého pamätník

Termín a miesto konania: 24.3.2022, Trnava

Kategória: 2. (próza), 3. (poézia, próza)

Meno a priezvisko porotcu, ktorý vypĺňa hodnotenie: PaedDr. Janette Gubricová, PhD.

Celkové zhodnotenie umeleckej úrovne a zdôvodnenie výsledkov súťaže:

V súťažný deň 24.3.2022 sme si vypočuli 21 umeleckých prednesov v dvoch kategóriách (9/6/6). Najsilnejšie zastúpená bola 2. kategória poézia, ktorá bola aj výkonovo najlepšia. Z hľadiska výberu textov zazneli texty slovenských i zahraničných autorov. Recitátori vo viacerých prípadoch siahli po “overených“ autoroch (Rúfus, Hlušíková, Hevier a i.), ale zazneli aj texty od menej recitovaných autorov (Turgeniev, Erben, Feldeková a i.).

Úroveň prednesov bola v II. kategórií próza veľmi slušná. Objavilo sa zopár veľmi talentovaných recitátorov, ktorí zaujali svojou interpretáciou textu a celkovou úrovňou prednesu. Žiaľ, tak ako po iné roky, objavili sa prednesy na nižšej úrovni, kde sa recitátori borili s takými chybami ako je nevystavanie textu (resp. iba čiastočná výstavba), prehrávanie postáv, popisné gestá, spevavá intonácia, artikulácia, nesprávna práca s dychom, neadresnosť prednesu a pod.

  1. miesto: D. Šaškovičová: D. Hevier: Kam chodia na zimu zmrzlinári

(prirodzený prejav, výborná dramaturgická výstavba, plastickosť prednesu, technika reči, nasadenie, adresnosť)

III. kategória poézia bola hodnotená v porovnaní s predchádzajúcou kategóriou ako slabšia. Prednesy dosiahli rôznorodú úroveň. Zazneli prednesy na vynikajúcej úrovni, avšak vypočuli sme si prednesy, ktoré patrili k tým slabším. K najčastejším chybám patrila nedostatočná výstavba textu, v náročnejších ukážkach dochádzalo k nepochopeniu textu, nevystihnutiu pointy, viazanosti na verš a pod. Aavšak je potrebné oceniť adresnosť prednesov a zaujímavý (náročný) výber textov.   

  1. Miesto: L. Bučková: K. J. Erben: Svadobné košele 

(prirodzený prejav, výborná dramaturgická výstavba, plastickosť prednesu, atmosféra, nasadenie, adresnosť, práca s obrazom, výber)

III. kategória  próza predstavovala slabšiu kategóriu nielen čo sa týka početnosti recitátorov (6), ale najmä čo sa týka kvality (udelené iba 1. a 3. miesto). Z hľadiska kvality išlo o veľmi nevyrovnanú kategóriu. Viaceré prednesy sa vyznačovali výberom nevhodných ukážok pre umelecký prednes. Vyskytli sa aj prednesy, kde sa recitátorom nepodarilo vypointovať text (otázne je pochopenie textu).  Avšak ocenené prednesy sa vyznačovali náročnými a objavnými ukážkami, zrelými interpretáciami, objavnosťou v interpretácií, ale aj vyspelou hlasovou technikou či tvorivým prvkami. 

  1. Miesto:  Esther Pilátová: I. Š. Turgenev: Starena

(prirodzený prednes, zaujímavý výber, výborná dramaturgická výstavba, práca s emóciami, atmosféra, adresnosť, technika reči, celkový dojem z prednesu)

Pozitíva a negatíva súťaže:

Okresné kolo Hollého pamätníka sa podobne ako po predchádzajúce roky, vyznačovalo výbornou atmosférou a organizáciou. Súťaž prebiehala v reprezentačných priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave, čo umocnilo atmosféru súťaže. 

Už tradičnou súčasťou súťaže sú rozborové semináre, ktoré sa konajú po vyhlásení výsledkov súťaže. Hojná účasť a živá diskusia, ktorými sa vyznačovali, svedčí o záujme recitátorov a pedagógov o umelecký prednes a o prácu s ním.

V Trnave, 25. 3. 2022                                     

PaedDr. Janette Gubricová, PhD., predsedníčka poroty