KreaTiviTa 2020: Výstava výtvarných diel Trnava – kráľovské mesto v obrazoch

plagát trnava - kráľovské mesto v obrazoch na sirku

 

Trnavské osvetové stredisko usporiadalo v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom výstavu Trnava – kráľovské mesto v obrazoch. Ide o ďalší projekt zo série KreaTiviTa 2020 pod vedením metodičky pre výtvarníctvo, fotografiu a umelecké remeslá Mgr. Milady Kotlebovej.

Výstava je inštalovaná vo výstavných priestoroch Trnavského osvetového strediska v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského od 15. októbra a potrvá do 15. decembra 2020.  

Vyjadrenie kurátora výstavy doc. akad. maliara Milana Rašlu: 

„Trnava nie je iba siedmym najväčším mestom Slovenska, ale aj významným centrom duchovného a kultúrneho života. Jej význam však nemôžeme merať iba dnešným počtom obyvateľov, ale predovšetkým postavením v dejinách Horného Uhorska, Československa a Slovenska. 

Trnava bola prvým mestom na tomto území, ktorému v roku 1238 udelil uhorský kráľ Belo IV. výsady slobodného kráľovského mesta. Privilégiom podriadil mesto priamo korune a vymedzil mu také práva, ktoré umožňovali rýchly rozvoj mesta. Pôvodné poľnohospodárske centrum sa začalo postupne meniť na centrum výroby, obchodu a remesiel. Výsadné postavenie mesta upevňovali ďalší uhorskí králi. 

Význam Trnavy vzrástol najmä v 16. storočí, keď sa sem pred blížiacim tureckým nebezpečenstvom, v roku 1543, presťahovalo ostrihomské arcibiskupstvo s kapitulou. Bratislava sa stala administratívnym centrom krajiny a Trnava prevzala úlohu kultúrneho a náboženského centra. V XVII. storočí,  v období povstaní, vojen a požiarov, sa stáva Trnava univerzitným sídlom a  boli postavené stavby, ktoré sú dnes národnou kultúrnou pamiatkou.

Najmä sakrálna architektúra, ktorej  stavby datujeme už od 13.storočia, je najvýznamnejším inšpiračným zdrojom osemnástich maliarov,  obdivovateľov a milovníkov  genius loci tohto neobyčajného mesta.  Z ich diel pripravilo Trnavské osvetové stredisko výstavu Trnava – kráľovské mesto v obrazoch. Prostredníctvom ich obrazov sa tak ocitáme na niekoľkých identických miestach zobrazených  z iného pohľadu, rozdielnou technikou a rukopisom alebo v inej dennej a ročnej dobe. TRNAVA – KRÁĽOVSKÉ MESTO V OBRAZOCH je jedinečná aj tým, že je inštalovaná z diel neprofesionálnych výtvarníkov. Okrem najvýznamnejších dominánt mesta – sakrálnej architektúry nám však približuje aj život v tichých uliciach centra, pohľad na jej stredoveký urbanizmus, výstavbu sídliska ČSM v šesťdesiatych rokoch aj významnú technickú pamiatku – Bellušov vodojem. 

Zobrazovanie rodného mesta alebo miest, v ktorých sme prežili významné chvíle svojho života sú frekventovanou témou výtvarného umenia. Na prítomnej výstave sa  podarilo zhromaždiť a vystaviť diela, ktoré nám približujú starú aj novú Trnavu  a sú poctou mestu, ktoré si tento záujem zaslúži.”

Kedy je výstava prístupná

Výstava diel amatérskych výtvarníkov pod názvom Trnava – kráľovské mesto v obrazoch je otvorená v pondelok až štvrtok od 8:00 h do 15:30 h a v piatok od 8:00 h do 14:00. Trnavské osvetové stredisko vydalo k výstave hodnotný pamätný bulletin. Realizáciu výstavy podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň hlavným partnerom podujatia. Väčšina autorov výstavy Trnava – kráľovské mesto v obrazoch sa zúčastňuje regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavská paleta.

Bulletin