Vernisáž Trnavskej palety 2024 / Výtvarného spektra 2024

tp-vernisaz

Trnavská paleta 2024

55. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnych výtvarníkov

okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec – regionálne kolo

61. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Výtvarné spektrum 2024

8. 2. – 25.3.2024

Západoslovenské múzeum v Trnave

Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja je garantom 55. ročníka regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavská paleta 2024. Priebeh podujatia, ktoré završuje výstava výtvarných diel, zabezpečuje v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave. Vyše polstoročná história podujatia, ktoré je svojim zameraním na neprofesionálnu výtvarnú tvorbu v regióne jedinečné, dodáva oceneniam váhu a prestíž.

Aj tento ročník Trnavskej palety predstaví výber toho najlepšieho z aktuálnej amatérskej výtvarnej scény z regiónu. Súťažná výstava je každoročne vrcholným podujatím výtvarného snaženia neprofesionálnych výtvarníkov reprezentujúcich okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec. Pre vystavujúcich autorov je Trnavská paleta nielen súťažou, ale najmä príležitosťou na konfrontáciu s prácami iných výtvarníkov, stretnutie s verejnosťou a odbornou porotou, ktorej pôsobenie spočíva i v odovzdávaní skúseností a odbornej kritike. Výstavný súbor prác pokrýva takmer všetky výtvarné žánre od maľby, kresby, grafiky cez priestorovú tvorbu, až po experiment.

V priestorovej tvorbe nájdeme okrem tradičných plastík, umelecké šperky, textil, koláž, ale i asambláž. V téme prevláda krajina, portrét, zátišie, taktiež sú zastúpené figuratívne kompozície, meditatívne obrazy, od realistického po abstraktné spracovanie diel. Pre rok 2024 vyhlásilo Národné osvetové centrum v Bratislave, ako hlavný partner a odborný garant súťaže, témy: Portrét a Krajina, ktorému sa vo svojich dielach venovala väčšina výtvarníkov.

Autori sú v zmysle propozícií celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum rozdelení do troch vekových skupín a každá veková skupina je rozdelená do kategórií podľa výtvarnej techniky. Výtvarné diela hodnotí odborná porota pozostávajúca z výtvarných pedagógov, alebo odborníkov z výtvarnej oblasti. V tomto roku bol predsedom poroty doc. Milan Rašla, akad. maliar z Bratislavy, členovia poroty: Mgr. Martina Chudá, výtvarníčka a Mgr. Peter Babka, výtvarník a umelecký fotograf, ktorí hodnotili 180 výtvarných diel od 46 autorov. Porota navrhla výstavnú kolekciu, 13 cien bez určenia poradia v rôznych kategóriách, 17 čestných uznaní a pri príležitosti 55. výročia Trnavskej palety udelilo Trnavské osvetové stredisko dve ocenenia.

Na výstave sa stretávame s autormi, ktorí sa viaceré roky pravidelne zúčastňujú Trnavskej palety a ich  práce už získali ocenenia v krajských a celoslovenských kolách súťaže Výtvarné spektrum. Je zaujímavé sledovať cestu tvorivého hľadania súťažiacich autorov, pokroky a odhodlanie, ktoré ich posúvajú dopredu, radosť z tvorby vychádzajúcej z ich autentických skúseností, sebavyjadrovania sa. Vystavené práce predstavujú vyvrcholenie viacročnej práce autorov, štúdium, hľadanie námetu, výrazu, zvládnutie techniky a materiálu.

Verejnou prezentáciou súťažných prác organizátori podujatia Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko a Západoslovenské múzeum v Trnave zvyšujú záujem širokej verejnosti o umeleckú tvorbu a napomáhajú kultivovaniu životného štýlu spoluobčanov.

Mgr. Milada Kotlebová, Trnavské osvetové stredisko