Týždeň prevencie sociálno-patologických javov

prevencia titul f

 

V týchto dňoch, 22. 11. 2022 – 30. 11. 2022, Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu), organizujú prednášky na vybraných základných a stredných školách v rámci týždňa prevencie sociálno-patologických javov. Novodobým fenoménom 21. storočia je neprehliadnuteľný nárast sociálno-patologických javov už na základných školách, a preto venujeme tejto problematike obzvlášť zvýšenú pozornosť a snažíme sa formou prednášok predísť tomuto problému. Prednášky a besedy sú zamerané na fajčenie u mladistvých a iné formy konzumácie tabaku, pitie alkoholických nápojov, látkové a nelátkové závislosti.

Hlavným cieľom tohto podujatia je pôsobiť preventívne na deti a mládež a spolupodieľať sa na hľadaní alternatív riešení problémov a správnych rozhodnutí, odstraňovať mýty, stereotypy a zároveň ponúkať pravdivé informácie, umožniť mládeži vytvoriť si vlastný pohľad a názor potrebný na predchádzanie závislosti a rizikovému správaniu. 

Ladislava Šimková