Týždeň prevencie sociálno-patologických javov 2023

prevencia-nahlad

V dňoch 20. – 24.11.2023 Trnavské osvetové stredisko uskutoční prednášky a besedy v rámci týždňa prevencie sociálno-patologických javov na vybraných základných a stredných školách v Trnave.

Besedy budú viesť odborníci, ktorí sa formou projekcie a vzájomnej komunikácie budú spolupodieľať na hľadaní alternatív riešení problémov a správnych rozhodnutí, odstraňovať mýty, stereotypy a ponúkať pravdivé informácie v oblasti nežiaducich javov, ktoré ohrozujú a komplikujú život jedincov a tak i celej spoločnosti.

Prednášky a besedy budú zamerané na užívanie drog, fajčenie, konzumáciu alkoholu, šikanovanie a kyberšikanu, gamblerstvo a na ďalšie látkové a nelátkové závislosti.