Trnavský objektív 2022/ AMFO 2022

A-klobuk

52. ročník súťaže a výstavy

neprofesionálnych fotografov okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec

TRNAVSKÝ OBJEKTÍV 2022

 Vyhlasovateľ: TRNAVSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Spoluorganizátori: MESTO TRNAVA, ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM V TRNAVE

Inštalácia výstavy: 4. – 5. 4. 2022

Predbežný termín vernisáže: 7. 4. 2022

Výstava potrvá do: 31. 5. 2022

Miesto konania: ZÁPADOSLOVENSKÉ MÚZEUM V TRNAVE

  1. CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽE
   1. Regionálna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavský objektív je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu v regióne.
   2. Trnavský objektív je základným kolom súťaže, z ktorého sa postupuje do krajskej a celoštátnej súťaže AMFO. Súťaž AMFO nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch spoločne s českou súťažou.
   3. Súťaž sa koná každý rok, je určená deťom, mládeži a dospelým.

1.2. Ciele súťaže 

1.2.1. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. 

1.2.2. Ďalšími cieľmi sú:

1.2.2.1. vyhľadávať autentických tvorcov a zároveň vytvárať priestor na rozvoj tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne; 

1.2.2.2. prispievať k zmysluplnému využívaniu voľného času; 

1.2.2.3. poskytnúť možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie a inšpirácie pre všetkých záujemcov o tento druh tvorby prostredníctvom konzultácií, výstav, seminárov, hodnotiacich diskusií

1.2.2.4. prepájať fotografickú komunitu, podpora rôznorodosti prístupov a šírenie nadšenia pre fotografiu; 

1.2.2.5. v rámci vzdelávacej časti prispievať k citlivosti vnímania, rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností v oblasti umeleckej tvorby i v oblasti technického spracovania jednotlivých fotografických diel. 

1.2.2.6. Základné hodnoty súťaže sú: rôznorodosť, ľudskosť, autentickosť a nadšenie pre fotografiu. 

2. SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

I. veková skupina: autori do 15 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia

B. kategória: farebná fotografia

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia

B. kategória: farebná fotografia

III. veková skupina: autori nad 25 rokov 

A. kategória: čiernobiela fotografia

B. kategória: farebná fotografia

Bez rozlíšenia veku: 

C. kategória: cykly a seriály 

D. kategória: experiment (experimentom sa rozumie dielo, ktoré hľadá nové prístupy k fotografickému médiu, či skúma podstatu fotografie a jej hraníc. Môže využívať presahy do iných médií, alternatívne fotografické techniky, inštalácie…). 

3. PODMIENKY PRE SÚŤAŽIACICH

3.1. Prihlasovanie

3.1.1. Do súťaže sa môže zapojiť každý tvorca fotoamatér z okresov Trnava, Piešťany, Hlohovec a študenti stredných a vysokých škôl s prechodným pobytom v regióne.

3.1.2. Súťaž nie je určená profesionálnym fotografom ani absolventom vysokých škôl fotografického zamerania.

3.1.3. Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: 

https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit. 

Keďže prihlasovací systém Národného osvetového centra je ešte stále v procese príprav (vyskytli sa problémy s nahrávaním fotografií), prosíme vás o trpezlivosť. Hneď ako bude systém funkčný, budeme vás informovať.

3.2. Súťažné podmienky:

3.2.1. Odporúčanou, ale nie povinnou témou pre 52.regionálnej súťaže je PAMÄŤ.

3.2.2. Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku fotografie.

3.2.3. Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorskej fotografie, alebo experimentálneho diela v digitálnej a tlačenej verzii, zodpovedajúcej základným kritériám súťaže.

3.2.4. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré vznikli v rokoch 2018 – 2022 a zároveň sa nezúčastnili v žiadnom ročníku súťaže Trnavský objektív.

3.2.5. Nie je možné prihlásiť diela nevhodne objektivizujúce a sexualizujúce ženské, mužské, alebo detské telo.

3.2.6. Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tými istými dielami.

3.2.7. Autor nesmie prihlásiť rovnaké fotografie do viacerých kategórií v súťaži. Ide aj o varianty v čiernobielej/farebnej fotografii.

3.2.8. Limit pre jednotlivé fotografické diela je maximálne 3 fotografie v kategórii čiernobielej fotografie, 3 fotografie v kategórii farebnej fotografie, jeden súbor v kategórii cykly a seriály jeden súbor v kategórii experiment. Limit pre kategóriu cykly a seriály je minimálne 3 a maximálne 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných.

3.2.9. V kategórii experiment je možné nahrať maximálne 10 fotografií a potrebné stručne objasniť ich zámer. V prípade vytvorenia originálneho fotografického artefaktu je potrebné ho zdokumentovať a nahrať ako digitálnu fotografiu, pričom je potrebné na výstavné účely odovzdať originál. Ak dielo vyžaduje vystavenie v digitálnej forme, autor nie je povinný odovzdať fotografie v tlačenej podobe.

3.2.10. Ak organizátor nedisponuje takými technickými možnosťami, aké si dielo vyžaduje, je potrebné, aby autor spolu s dielom odovzdal technické zariadenia, ktoré umožňujú inštaláciu podľa jeho autorského zámeru. V opačnom prípade inštaláciu zabezpečí organizátor bez ohľadu na autorský zámer.

3.2.11.  Do prihlášky je autor povinný nahrať všetky prihlásené fotografie vo formáte jpg s 300 dpi. Veľkosť fotografie nesmie presiahnuť 10 MB.

Každá fotografia musí byť pomenovaná v presnom poradí: 

veková skupina.kategória_meno_priezvisko_názov diela (napr: III.B_Laura_Fotografická_ohňostroj; alebo D_Laura_Fotografická_pokus)

3.2.12.  Pre tlač fotografií je povinný formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm), štvorcový formát 30 x 30 cm.

3.2.13. Väčší počet fotografií je možné zaslať po dohode s organizátorom regionálneho kola súťaže nesúťažne.

3.2.14. Každý autor je povinný označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom-textom, ktorý je súčasťou prihlášky.

3.2.15. Fotografie nesmú byť odovzdané adjustované. Fotografie je potrebné v rohoch podlepiť priesvitnou lepiacou páskou, aby sa predchádzalo ich poškodeniu počas inštalácie a deinštalácie.

 1. KRITÉRIÁ HODNOTENIA
  1. 4.1.umelecko-tvorivé 
   1. 4.1.1.výber témy: konvenčnosť alebo objavnosť, tvorivosť, náhodnosť výberu témy alebo dlhodobejšia koncepčná práca, 
   2. 4.1.2.zachytenie správneho okamihu: náhoda alebo príprava na tento moment, pozorovanie, 
   3. 4.1.3.opodstatnenosť výberu formy zobrazenia: čiernobiela fotografia, farebná fotografia, odôvodnenie formálne i obsahové, adekvátnosť a vhodnosť uprednostnenia jednej z foriem,
   4. 4.1.4.kompozícia obrazu: práca so svetlom, línie, tvary, krivky, objekt v priestore, veľkosť záberu, dôležitosť jednotlivých prvkov pre celkovú atmosféru fotografie,
   5. 4.1.5.zachovanie predkamerovej skutočnosti, alebo jej pretváranie, zásahy pred záberom alebo po snímaní v postprodukcii, počítačová manipulácia, úprava, problém verifikácie, zachovanie prirodzeného vzhľadu fotografie, experimentálne techniky, ich odôvodnenie, 
   6. 4.1.6.záznam videného v určitom čase na určitom mieste: záznam, konštatácia alebo aj viac, umelecká a estetická hodnota alebo len informatívna funkcia, splnenie zámeru a cieľa autora, 
   7. 4.1.7.adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov pre zobrazenie myšlienky, významu a posolstva fotografie alebo série fotografií, zrozumiteľnosť pre diváka, invenčnosť, tvorivosť, jedinečnosť záberov. 
  2. 4.2.technické (v závislosti od veku autora a žánru hodnotenej fotografie) 
   1. 4.2.1.technická kvalita záberu (ostrosť, v prípade neostrosti jej význam), 
   2. 4.2.2.technická kvalita tlače (papier, zachovanie farebnosti, správnej tonality),
   3. 4.2.3.výber formátu, jeho opodstatnenosť pre význam záberu 
  3. 4.3.c. odborné (pri reportážnej a dokumentárnej fotografii) 
   1. 4.3.1.zverejňovanie pravdivých a overených informácií: zachovanie autenticity, bez zásahu pri spracovaní, 
   2. 4.3.2.odborný, informatívny prínos záberu, 
   3. 4.3.3.zrozumiteľnosť a význam záberu. 
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. 5.1.Ocenené a vystavené diela budú vzhľadom na ich ďalšie prezentovanie vrátené autorom do konca roka 2023. 
  2. 5.2.Deti do 18 rokov sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (pedagóga, rodiča, alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši problémy organizačného či sociálneho charakteru.
  3. 5.3.Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje organizátorom jednotlivých kôl súťaže bezodplatný súhlas na vyhotovenie rozmnoženiny diela, zaradenie diela do databázy a uvedenie diela na verejnosti v rámci realizácie aktivít, na účely šírenia osvetovej činnosti v pôsobnosti organizátorov jednotlivých kôl súťaže a Národného osvetového centra.
  4. 5.4.Súťažiaci vyhlasujú, že sa oboznámili s podmienkami spracúvania osobných údajov NOC, ktoré sú dostupné na www.nocka.sk.
  5. 5.5.Fotografie  je potrebné doručiť v pevnom (kartónovom) obale, ktorý je označený menom a priezviskom do Trnavského osvetového strediska:

TRNAVSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Dom hudby M. Schneidera Trnavského

Ulica M. Sch. Trnavského 5

917 01 Trnava

do 28. 2. 2022

Po ukončení výstavy si autori neocenené práce prevezmú osobne u organizátora, ocenené práce postupujú do krajského kola.

 1. VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Výsledky súťaže organizátor vyhlási na vernisáži, informácie o výsledkoch budú zverejnené v katalógu k výstave, autori budú vyrozumení o výsledkoch e-mailovou poštou a poštou bude zaslaná aj pozvánka na vernisáž.

Kontakt:

Mgr. Milada Kotlebová, odd. Záujmovo-umeleckej činnosti

Informácie na tel. č. 033/ 5 511 187, 5 331 935, mobil: 0903/ 412 119

E – mail: kotlebova.milada@zupa-tt.sk