Trnavská paleta 2022 – 53. ročník regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby

f1

P    R    O    P    O   Z    Í    C    I    E

 53. ročníka regionálnej tvorivej súťaže a výstavy 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby „TRNAVSKÁ PALETA 2022“

Miesto konania: Západoslovenské múzeum v Trnave

Termín inštalácie výstavy: 1. – 2. 2. 2022

Výstava potrvá: do 28. 3. 2022

Organizátor: Trnavské osvetové stredisko

Spoluorganizátor:  Západoslovenské múzeum v Trnave

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Ďalšími cieľmi sú  prezentovať a konfrontovať súčasnú neprofesionálnu výtvarnú tvorbu, podporovať rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti, rozvíjať záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať výtvarné aktivity;  vyhľadávať a podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých a zapájať ich do tohto súťažného hnutia v rámci celého Slovenska.

 1. Účasť v súťaži:

Na prihlásenie do súťaže musí autor spĺňať všetky podmienky uvedené v týchto propozíciách. Do súťaže budú prijaté výtvarné práce, realizované v rokoch 2018 až 2021, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Trnavská paleta v predchádzajúcich ročníkoch. Do súťaže sa môžu prihlásiť neprofesionálni výtvarníci z okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec, starší ako 14 rokov a študenti s prechodným bydliskom v regióne. 

  1. 1.1.Podmienky pre súťažiacich: 
 • Do regionálneho kola súťaže Trnavská paleta sa prihlasuje vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: 

http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/, v časti „Chcem sa prihlásiť“. 

Zatiaľ nemáme presný termín, v ktorom bude spustený systém elektronického prihlasovania, budete včas informovaní. Ak bude mať autor problém so zaregistrovaním do súťaže, informuje organizátora (p. Kotlebová – tel: 0903 412 119). 

 • V prílohe zasielame prihlášku, ktorú vypíše každý autor a odovzdá spolu s dielami a v prípade, že sa nezaregistrujete elektronicky, autora zaregistruje organizátor. 
 • V prílohe zasielame aj štítok, ktorý je treba nalepiť na zadnú stranu výtvarného diela vpravo dolu, keď sa zaregistrujete elektronicky – štítok na výtvarné dielo budete mať vygenerovaný.
 • Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdií. 
 • Maximálny počet výtvarných prác prihlásených od jedného autora je 5 spolu vo všetkých kategóriách ( to je max. počet, ktorý môžete elektronicky prihlásiť) a rozmer súťažného diela nesmie presahovať 200 x 150 cm (tzv. čistý formát, bez rámu). 

Ak chce autor priniesť viac výtvarných prác, kontaktuje a oboznámi so skutočnosťou organizátora regionálneho kola (p. Kotlebová – tel: 0903 412 119).

 • Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť identifikačným štítkom (vygenerovaný systémom po prihlásení)) s údajmi: meno, priezvisko, adresa, vek, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, technika, rozmer diela, zaradenie do súťažnej kategórie, sídlo regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia a organizátora regionálneho kola, do ktorého bola práca prihlásená. 
 • Všetky prihlásené výtvarné práce musia byť už pri odovzdávaní adjustované. Nie je nutné diela rámovať, pokiaľ je možné ich zavesenie aj bez rámu. Na zadnej strane každého diela sa musí nachádzať funkčný háčik alebo iný systém, ktorý umožňuje dielo bezproblémovo nainštalovať. 
 • Výtvarné diela obsahujúce textové časti v inom ako v slovenskom jazyku odporúčame odovzdávať aj s prekladom do slovenského jazyka.
 • Súťažiaci môžu diela prihlasovať do viacerých kategórií, s výnimkou súťažiacich v D kategórii, ktorá nie je kombinovateľná s inými kategóriami.
 • Výtvarné dielo, ktoré nie je možné vystaviť v originálnej podobe (performans, sitespecific art, land art a pod.), je možné odovzdávať aj vo forme fotograf. záznamu 

v printovej verzii. Rovnako ako pri iných dielach je nutné fotografie odovzdať adjustované.

 • Výtvarné dielo, ktorého autorským zámerom tvorcu je inštalácia diela v digitálnej podobe

(video art a pod.), je možné odovzdávať ako: fotografický záznam – vo formáte JPG pomocou internetového úložiska (WeTransfer, Uschovna a pod.) videozáznam – v digitálnej forme v MP4 pomocou internetového úložiska (WeTransfer, Uschovna a pod.) v odporúčanom formáte H.264 a v kvalite full HD (1 080 p HD).

 1. Súťažné kategórie:

Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom – absolventom (Bc., Mgr. art.) vysokých škôl výtvarného zamerania (VŠVU, Akadémie umení, Fakulta umení TUKE a ich ekvivalentov v zahraničí).

I.   veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov

 1. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.)
 2. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, lept, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.)
 3. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.)

II.   veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov

 1. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, akvarel, gvaš, pastel, kombinované techniky a pod.)
 2. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, lept, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.)
 3. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.)

III. bez rozlíšenia veku

 1. kategória: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.) Insitnou tvorbou sa nerozumie tradičná ľudová kultúra.
 2. kategória: digitálna tvorba (grafický dizajn, úžitková grafická tvorba, knižný dizajn, plagát, digitálna kresba a pod.)
 3. kategória: experiment (experimentom sa rozumie výtvarné dielo, ktoré hľadá nové nezaužívané prístupy k tvorbe a môže využívať presahy do iných médií).

Porota má právo presunúť výtvarné diela súťažiacich do inej kategórie. Pri dielach vytvorených kombinovanou technikou sa dielo zaraďuje do kategórie podľa výtvarnej techniky prevažujúcej v diele.

 1. Kritériá hodnotenia 
 • sila výpovede diela; 
 • celkový výraz práce; osobitosť výtvarného stvárnenia a myšlienka diela; 
 • autenticita, originalita rukopisu a podanie myšlienky; 
 • proporčná stavba zobrazovaného predmetu; 
 • technické zvládnutie diela; 
 • kompozičné riešenie diela; 
 • farebné cítenie; 

Termín a miesto doručenia výtvarných prác: do 17. 12. 2021

Trnavské osvetové stredisko, Dom hudby M. Schneidera Trnavského, 

Ul. Mikuláša Schneidera Trnavského č.5, 917 01 Trnava

tel. 033/ 5511 187, tel. č. 5511 537,

033/ 5331 935, mobil 0903 412 119

Najlepšie vopred sa telefonicky ohlásiť a dohodnúť termín odovzdania výtvarných prác. 

Výtvarné práce musia byť v obale, aby sa pri prevoze nepoškodili !!!

(kartónový obal, bublinková fólia na 3 stranách zopnutá- aby tvorila vak, igelitové vrece …) 

Na obal napíšte svoje meno.

Na návrh odbornej komisie bude udelených 10 cien a čestné uznania.

Ocenené práce postupujú do krajského kola súťaže „ VÝTVARNÉ SPEKTRUM“

 Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo publikovať reprodukcie výtvarných diel pri propagácii podujatia a neprofesionálnej výtvarnej tvorby ako takej bez nároku autorov na honorár.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • Počas celého priebehu podujatia sú všetky diela prihlásené do súťaže k dispozícií vyhlasovateľovi a môžu byť podľa potrieb využité na prezentačné a spoločenské sprievodné aktivity v mieste konania súťaže i v blízkom okolí. 
 • Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb. 
 • Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Národnému osvetovému centru a organizátorom jednotlivých kôl súťaže bezodplatný súhlas na použitie súťažných fotografií v zmysle § 19 a nasl zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, zaradenia diela do databázy a uvedenie diela na verejnosti v rámci realizácie aktivít, za účelom šírenia osvetovej činnosti v pôsobnosti organizátorov jednotlivých kôl súťaže a Národného osvetového centra. 
 • Súťažiaci prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami spracúvania osobných údajov Národným osvetovým centrom, ktoré je dostupné na www.nocka.sk alebo v Národnom osvetovom centre. 

Fotografie z inštalácie výstavy Trnavská paleta 2020

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

IDENTIFIKAČNÉ ŠTÍTKY