Spustená registrácia – Malá krajská scénická žatva 2022

Zdieľať na Facebooku
Zdieľať e-mailom

Propozície 

Trnavské osvetové  stredisko

M. Schneidera Trnavského 5, 91701 Trnava

Neprofesionálnym divadelným súborom v Trnavskom kraji 

Malá krajská scénická žatva 2022

Trnavské osvetové stredisko (TOS) je organizátorom postupovej súťaže neprofesionálnych divadelných súborov „Malá krajská scénická žatva“. 

V roku 2022 sa uskutoční v dňoch  1. – 2. apríla 2022 v Divadle Jána Palárika  v Trnave 

a v Divadelnom štúdiu DISK. 

Krajskej postupovej súťažnej prehliadky sa zúčastňujú neprofesionálne divadlá mladých a dospelých t.j. divadelné súbory, ktoré reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu.

PROPOZÍCIE

Súťaž určená mladým od 15 do 26 rokov

Súťaž nemá súťažné kategórie. 

Podmienky súťažiacich: 

Prihlasovanie: 

1. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky mládežnícke divadelné súbory a jednotlivci, ktorí vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky. 

2. Do základného (krajského) kola súťaže sa kolektívy prihlasujú podľa miesta svojho pôsobenia, organizátorom v trnavskom regióne je Trnavské osvetové stredisko.

3. Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit“. 

Súťažné podmienky: 

1. Súťaž sa koná v slovenskom jazyku. 

2. Kolektív/jednotlivec prechádza všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou, ktorú uvedie v základnom stupni súťaže. 

3. Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy alebo jednotlivci, ktorí majú v roku konania celoštátnej súťaže od 15 do 26 rokov. 

4. Kolektívy/jednotlivci môžu inscenovať literárne, dramatické, alebo autorské texty. 

5. Na súťaži sa nemôžu zúčastniť inscenácie, ktoré vznikli v profesionálnych divadelných inštitúciách a na pôde stredných a vysokých umeleckých škôl – konzervatórií, VŠMU a AU. 

6. Súťažiaci sa nemôžu prezentovať s inscenáciou, s ktorou sa zúčastnili na divadelných súťažiach vyhlasovaných Národným osvetovým centrom v predchádzajúcich rokoch. 

7. Podmienkou účasti kolektívov/jednotlivcov je predloženie textu s uvedením autora a prekladateľa alebo scenára inscenácie s uvedením autora, resp. zostavovateľa scenára a režiséra inscenácie. 

Súťaž určená dospelým 

Súťažné kategórie:

I. Prúdy súčasného divadla 

Moderné a experimentálne inscenačné prístupy v oblasti réžie, dramaturgie, scénografie, hudby a herectva. 

Zámer kategórie: Podporiť neprofesionálne divadelné súbory a divadelníkov v hľadaní netradičných a invenčných divadelných foriem.

II. Prúdy tradičného divadla 

Klasická a tradičná divadelná tvorba (textové predlohy interpretované klasickým a tradičným inscenačným postupom)

Klasické inscenačné postupy a divadlo nadväzujúce na ochotnícku tradíciu a inscenačné dedičstvo.

Zámer kategórie: Podporiť skvalitňovanie tvorby neprofesionálnych divadelných súborov, využívajúcich klasické inscenačné postupy. Zároveň podnietiť tradičné ochotnícke súbory na účasť na divadelných postupových prehliadkach.

V prípade nejasností so zaradením inscenácie do kategórie, kontaktujte svojho metodika alebo odborného pracovníka Národného osvetového centra. 

Podmienky súťažiacich:

Prihlasovanie: 

1. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky dospelé neprofesionálne divadelné súbory a jednotlivci, ktorí vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky. 

2. Do základného (krajského) kola súťaže sa kolektívy prihlasujú podľa miesta svojho pôsobenia, organizátorom v trnavskom regióne je Trnavské osvetové stredisko.

3. Do súťaže sa súbory prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit. 

Súťažné podmienky: 

1. Súťaž sa koná v slovenskom jazyku. 

2. Kolektív/jednotlivec prechádza všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou, ktorú uvedie v základnom stupni súťaže. 

3. Kolektívy/jednotlivci môžu inscenovať literárne, dramatické alebo autorské texty. 

4. Na súťaži sa nemôžu zúčastniť inscenácie, ktoré vznikli v profesionálnych divadelných inštitúciách a na pôde stredných a vysokých umeleckých škôl – konzervatórií, VŠMU a AU. 

5. Súťažiaci sa nemôžu prezentovať s inscenáciou, s ktorou sa zúčastnili na divadelných súťažiach vyhlasovaných Národným osvetovým centrom v predchádzajúcich rokoch. 

6. Podmienkou účasti kolektívov/jednotlivcov je predloženie textu s uvedením autora a prekladateľa alebo scenára inscenácie s uvedením autora, resp. zostavovateľa scenára a režiséra inscenácie. 

Cieľ súťaže: 

1. prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti mládežníckych a dospelých neprofesionálnych divadelných súborov a zároveň sledovať a odborne usmerniť túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti; 

2. zvyšovať odbornú a umeleckú úroveň súborov prostredníctvom vzdelávacej časti súťaže; 

3. umožniť mládežníckym a dospelým neprofesionálnym divadelným súborom hrať pred odborníkmi i širokou verejnosťou; 

4. vytvárať priestor na získavanie cenných skúseností z oblasti neprofesionálneho divadla.

V odbornej porote na krajskej úrovni musí byť jeden člen vybraný NOC. Ostatných členov krajskej poroty  vyberajú osvetové strediská, ktoré organizujú krajské kolá súťaže.. 

Hodnotenie súťaže: 

Na krajskej úrovni porota udeľuje v každej kategórii jeden priamy postup a jeden návrh do celoštátneho kola.

Kritériá hodnotenia:

a. režijná zložka – schopnosť budovať dramatickú situáciu, stavbu mizanscén, koherentnosť a vyspelosť režijnej koncepcie, schopnosť režiséra viesť hercov a celkový temporytmus inscenácie, 

b. dramaturgia – aktuálnosť textu, jeho prípadná aktualizácia, jazyková úprava a iné možné zásahy do textu súvisiace s inscenáciou (s prihliadnutím na jednotlivé kategórie), 

c. herecká zložka – vyspelosť hereckého prejavu, miera korešpondovania s režijnou koncepciou inscenácie (v závislosti od inscenácie prirodzenosť, či štylizáciu hereckého prejavu), čistota javiskovej reči (artikulácia, hlas), narábanie s gestikou, mimikou a posturikou, schopnosť hercov presvedčivo (v závislosti od inscenácie) budovať/udržať dramatickú situáciu, 

d. výtvarná zložka – scénografia inscenácie, kostýmová zložka, práca so svetlom, miera korešpondovania výtvarnej zložky s celkovým vyznením inscenácie, 

e. pohybová zložka – prípadné použitie choreografie v inscenácii, pohybová úroveň hereckého prejavu, 

f. hudobná zložka – zvládnutie hudobnej dramaturgie inscenácie, miera  podpory hudby pri budovaní temporytmu inscenácie, či ako hudobná zložka pomáha jednotlivým situáciám, 

g. celkový dojem – súlad jednotlivých zložiek, výpoveď inscenácie a jej čitateľnosť, autentickosť inscenácie.

Organizácia podujatia bude prebiehať v zmysle akuálnych protipandemických opatrení. V prípade zmien Vás budeme informovať!

Vybavuje: Mgr. Daniela Polášová, 0903418337                                              

Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS