Prevencia fajčenia a užívania drog

studentka

 

Zdravý životný štýl

Prevencia fajčenia a užívania drog

Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva – Oddelenie podpory zdravia uskutočnili dňa 15. 3. 2023 na ZŠ v Sokolovciach prednášky zamerané na zdravý životný štýl a prevenciu fajčenia a užívania drog. Prednášky boli vedené formou projekcie a diskusie. Žiaci sa mali možnosť bližšie oboznámiť s pyramídou zdravia, ktorú zostavili odborníci na výživu ako názornú pomôcku k tomu, aby sme sa jednoduchšie orientovali v spleti veľkého množstva výživových doporučení. 

Pre druhý stupeň základnej školy pôsobili prednášky k užívaniu tabakových výrobkov a drog preventívne, kde hlavným cieľom bolo spolupodieľanie sa na hľadaní alternatív riešení problémov a správnych rozhodnutí, odstraňovať mýty, stereotypy a zároveň ponúkať pravdivé informácie.    

Po ukončení besied si mali žiaci možnosť preveriť pod UV lampou ako dôkladne si umývajú ruky. Pracovníčky RÚVZ poukázali, koľko baktérií môže zostať na rukách, ak sa postup umývania alebo dezinfikovania rúk nevykoná správne.

Lektorky podujatia: Andrea Šimorová, Zuzana Gulášová, Janka Jakubeková – RÚVZ

Celkový počet podujatí: 4

Účasť: 100 žiakov