Okresné kolo Hollého pamätníka, Trnava

JH1

 

VÝSLEDKY

Hollého pamätník Trnava – okres

Termín: 21. a 23. 3. 2023

Účasť: 45 recitátorov

Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave

Odborná porota pracovala v zložení: predseda: Ing. Janka Pelešová (21.3.2023) a Mgr. Jaroslava Čajková (23.3.2023), členovia: Mgr. art. Roman Féder, Mgr. Mária Gubiová, PaedDr. Janette Gubricová, PhD. 

1.ktg. poézia

1.Tomáš Rožnay, ZŠ Vančurová TT, J. Navrátil: Od koho má babka dedka

2.Zora Pekárková, ZŠ NSUT TT, Ivona Ďuričová: Pamäťová v(rana)

2.Alica Kompánová, ZŠ K. Mahra TT, V. Šefčík: Biela móda

3.Anita Vojtechová, ZŠ Vančurová TT, J. Navrátil: Zlatovláskine hrdličky

3.Filip Stúpala, ZŠ Zavar, V. Šefčík: Strach je dobrá vec  

1.ktg.próza

1.Liliana Benková, ZŠ Voderady, D. Hevier: Xaver s nohami do X

2.Klára Hrehová, ZŠ Cífer, K. Bendová: Spomaléná princezná

2.Stela Cisárová, ZŠ Brestovany, Z. Balog: Slimák na colnej prehliadke

3.Tamara Vysudilová, ZŠ Atómová TT, Tomáš Janovic: Napoleón

2.ktg. poézia

1.Lucia Farkašová, Gymn. J. Hollého TT, Zdenka Lacíková: Omar a Fatima

2.Anna Nunvářová, ZŠ Majcichov, V. Šefčík: Bublina – postup do KK

2.Diana Vargová, ZŠ Križovany n/V, M. Rúfus: Zmúdrenie Janka Hraška

3.Nika Kuchárková, ZŠ J. Bottu TT, Ľ. Feldek: Kalendár

2.ktg. próza

1.Tomáš Novák, ZŠ A. Merici TT, A. Pavlovič Čechov: Ustrice

2.Nina Nosková, ZŠ Vančurová TT, Beatrica Čulmanová: Povalový čarodejník

2.Olívia Salajová, ZŠ Cífer, Alexandra Salmela: Mimi a Liza

3.Olívia Kučerová, ZŠ Majcichov, Katarína Kerekesová: Relaxačný pobyt

3.Oliver Ondrejíček, Gymn. J. Hollého TT, David Walliams: Tatko za mrežami

3.ktg. poézia

1.Adela Bajnoci, ZŠ Zavar, M. Rúfus: Múdry chlapec

2.Zuzana Hlavatá, ZŠ J. Bottu TT, M. Válek: Dejiny trávy – postup do KK

2.Mária Saganová, ZŠ Cífer, J. Smrek: Pieseň o Pavlovi a Petrovi

3.Mária Dudášová, SZUŠ Gaudia TT, J. Prévert: Ta láska 

3.Terézia Trnková, ZŠ Križovany n/D, M. Rúfus: Pecko Sprostáčik

3.ktg. próza

1.Tereza Križanová, ZUŠ M.S.T. TT, Marek Vadas: Nevyzeral ako človek 

2.Mia Natália Novotná, Gymn. J. Hollého TT, Alice Corkran: Čarodejník a jeho hus

3.Karolína Majová, ZŠ Suchá n/P, Marína Čeretková-Gállová: Cudzie deti

 

Hodnotiaca správa

Hviezdoslavov Kubín 2023

Stupeň súťaže: okresný

Miesto, okres, kraj: Trnava

Názov podujatia: Hollého pamätník

Termín a miesto konania: 23. 3. 2023, Západoslovenské múzeum, Trnava

Organizátor: Trnavské osvetové stredisko, Trnava

Kategória: II., prednes prózy

Meno a priezvisko porotcu, ktorý vypĺňa hodnotenie: Mgr. Jaroslava Čajková

Celkové zhodnotenie umeleckej úrovne:

V súťaži sa predstavilo 6 recitátorov, z toho jeden recitátor výrazne prevyšoval výberom aj interpretačnou úrovňou ostatných. Všetci recitátori si však vybrali texty primerané ich veku, určené pre deti a mládež, s rôznou úrovňou interpretácie.

Zdôvodnenie výsledkov súťaže:

1. Tomáš Novák, Trnava – Anton P. Čechov: Ustrice – náročnú poviedku so sociálnym podtónom predniesol recitátor v plnej koncentrácii s dôrazom na každý detail a intenzívnu predstavu. V nej vyrastal nezvyčajný stav hladu, snívania o jedle, neznámych ustriciach až po reálne naplnenie tejto biologickej túžby. Mentálne i recitátorsky vyspelý prednes miestami by však mohol prejsť aj do menej ťaživého rozprávania.

2. Nina Nosková, Trnava – Beatrica Čulmanová: Povalový čarodejník

2. Olívia Salajová, Cífer – Alexandra Salmela: Mimi a Líza

3. Oliver Ondrejíček, Trnava – David Walliams: Tatko za mrežami

3. Olívia Kučerová, Majcichov – Katarína Kerekesová: Relaxačný pobyt

Prednesy vychádzajúce z tvorby pre deti a mládež boli naplnené zaujatím, odovzdaním sa textu i predstave. S výnimkou prvej recitátorky nebola zvládnutá miera výrazu, deti  ešte nezvládali prepojenie opisov a dialógov s replikami či uvádzacou vetou, nevedeli tak vytvoriť organický rozprávačský celok.

Pozitíva a negatíva súťaže:

Súťaž mala až na víťaza priemernú úroveň, konala sa v historickom kultúrnom prostredí. Na súťaž nadväzoval odborný rozbor jednotlivých výkonov, víťazi boli ocenení knihami.

V Bratislave          dňa 23. 3. 2023

 

Hodnotiaca správa

Hviezdoslavov Kubín 2023

Kategória: III., prednes prózy

Meno a priezvisko porotcu, ktorý vypĺňa hodnotenie: Mgr. Jaroslava Čajková

Celkové zhodnotenie umeleckej úrovne:

V súťaži sa predstavilo 7 recitátoriek na vyrovnanej solídnej úrovni. Väčšina prednesov vychádzala z literárne hodnotných textov, ktoré dopĺňali tak trochu cvičné texty monologického charakteru. Výkony charakterizovala snaha recitátorsky ozvláštňovať polohu východiskového rozprávača. Snahy o jeho štylizácia však niekedy pôsobili násilne a umelo, vytláčali prirodzený, autentický prejav interpretov.

Zdôvodnenie výsledkov súťaže:

1. Tereza Križanová, Trnava – Marek Vadas: Vyzeral ako človek – poviedku o dievčati z afrického prostredia, ktoré sa nevie a nechce prispôsobiť civilizácii bielych, predniesla recitátorka ako sci-fi horor. Zvolila si štylizované rozprávanie vytvárajúce napätú atmosféru, smerujúcu k násiliu, čím normálnu výchovnú realitu, ktorú dieťa nedokáže pochopiť, hyperbolizovala, až viedla k surreálnosti. Technicky dobre pripravená a disponovaná recitátorka tak obsah poviedky prednášala nie z pozície nestranného pozorovateľa, ale literárnej hrdinky, čím text posunula do inej roviny predstáv a vnímania.

2. Mia Natália Novotná, Trnava – Alice Corkran: Čarodejník a jeho hus – rozprávkový text pre deti írskej autorky predminulého storočia bol zložený z úryvkov z rozsiahleho diela. Recitátorka si viedla trochu detinsky, ale spočiatku veľmi tvárne a hravo spracovala dialóg detí, vedela ním upútať, neskôr jej text nedovolil prednes doviesť k nejakému myšlienkovému cieľu či pointe. 

3. Karolína Majová, Suchá nad Parnou – Marína Čeretková-Gállová: Cudzie deti – cvičný text na prijímacie skúšky na umelecké školy o vzťahu babky a vnučky, o vnímaní každodenného života predniesla recitátorka ako prepracovanú hereckú etudu s využitím rečových recitátorských prostriedkov.

Pozitíva a negatíva súťaže:

Súťaž mala dobrú organizáciu, konala sa v historickom kultúrnom prostredí. Na vystúpenia recitátorov nadväzoval odborný rozbor jednotlivých výkonov, víťazi boli ocenení knihami.

V Bratislave          dňa 23. 3. 2023

 

Hodnotiaca správa

Hviezdoslavov Kubín 2023

Stupeň súťaže: okresný

Miesto, okres, kraj: Trnava

Názov podujatia: Hollého pamätník

Termín a miesto konania: 23. 3. 2023, Západoslovenské múzeum, Trnava

Organizátor: Trnavské osvetové stredisko, Trnava

Kategória: III., prednes poézie

Meno a priezvisko porotcu, ktorý vypĺňa hodnotenie: Mgr. Jaroslava Čajková

Celkové zhodnotenie umeleckej úrovne:

V súťaži sa predstavilo 7 recitátoriek na vyrovnanej a veľmi dobrej úrovni. Všetky prednesy vychádzali z literárne hodnotných a interpretačne overených textov. Recitátorky sa prejavili ako hĺbavé osobnosti, ktoré dokážu vniknúť do textu, vedia ho spracovať výstavbou aj v detailoch s plastickým a tvorivým využitím výrazových prostriedkov prednesu. Zdravá miera výrazu zachovala prirodzenosť a autentickosť ich osobností aj rečového prejavu, takže celá súťaž bola umeleckým i ľudským zážitkom. 

Zdôvodnenie výsledkov súťaže:

1. Adela Bajnoci, Zavar – Milan Rúfus: Múdry chlapec – jemnou a presnou intonáciou s využitím melódie, citlivého dôrazu, členiacej pauzy i tempa podrobne rozkryla celú plochu básne a zároveň ju vedela zviazať sledom obrazov i plynulým veršom. Hlasovo zvládla rovinu rozprávky aj s jej skrytou hrôzou a šťastným koncom i nenásilným poučením.

2. Zuzana Hlavatá, Trnava (s návrhom na postup) – Miroslav Válek: Dejiny trávy – originálny výklad zodpovedajúci súčasnej mladej generácii s dôrazom na osobité obrazové vnemy, ale aj chápanie skrytých javov a súvislostí. Recitátorka cítila svet prírody, existenciu bytia a žitia, už menej smrti. K dokonalosti prednesu je potrebné otvoriť a spevniť artikuláciu, najmä v dynamických častiach.

2. Mária Saganová, Cífer – Ján Smrek: Pieseň o Pavlovi a Petrovi – dlhú báseň o vzťahu človeka a koňa vedela naplniť v každom momente deja a obrazu, vystavala ju prehľadne v primeranom tempe, personifikovala obraz koňa a zosobnila vzťah medzi človekom a zvieraťom. Celou básňou viedla poslucháča sústredene, no nenásilne v primeranom tempe.

3. Mária Dudášová, Trnava – Jacques Prévert: Tá láska – známu báseň predniesla s dievčenským oduševnením, radosťou, nádejou aj ilúziou, ktorá tomuto veku patrí. Preukázala schopnosť prirodzene tvoriť rôzne výrazové polohy, málo presvedčivá však bola v závere básne obavy o lásku, o jej možnú a častú zradu. Tu jej mladý vek ešte nepomohol.

3. Terézia Trnková, Križovany nad Dudváhom – Milan Rúfus: Pecko sprostáčik – vecne, logicky, pokojne prenášala posolstvo i morálny odkaz básne na poslucháča bez zbytočného tlaku a kázania. Jej prejav bol viac reflexívny a konštatačný, s ľahkosťou a presnosťou pracovala s dôrazom, hoci niektoré myšlienky a časti by bolo vhodné členiť a významovo zosilniť. 

Pozitíva a negatíva súťaže:

Súťaž mala výbornú úroveň, konala sa v historickom kultúrnom prostredí. Na vystúpenia recitátorov nadväzoval odborný rozbor jednotlivých výkonov, víťazi boli ocenení knihami.

V Bratislave          dňa 23. 3. 2023