Obvodné kolo Hollého pamätníka, Trnava – vidiek

porota 2 den

 

VÝSLEDKY

Hollého pamätník Trnava vidiek – obvod 

Termín: 14. – 15. 3. 2023

Účasť: 73 recitátorov

Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave

Odborná porota pracovala v zložení: predseda: PaedDr. Janette Gubricová, PhD. a Mgr. Blanka Blesáková, členovia: Mgr.art. Roman Féder, Mgr. art. Petra Sabová. 

1.ktg. poézia

1.Filip Stúpala, ZŠ Zavar, V. Šefčík: Strach je dobrá vec

2.Nina Piňková, ZŠ J. Bohunice, J. Humeníková: Kvapka menom Kamila

3.Lucia Grancová, ZŠ Cífer, T. Janovic: Hodina písania

3. Rebeka Glasová, ZŠ Bohdanovce n/T, M. Rúfus: Zlatá muzika

1.ktg. próza

1.Klára Hrehová, ZŠ Cífer, K. Bendová: Spomaléná princezná

2. Liliana Benková, ZŠ Voderady, D. Hevier: Xaver s nohami do X

3.Stela Cisárová, ZŠ Brestovany, Z. Balog: Slimák na colnej prehliadke

2.ktg. poézia

1.Anna Nunvářová, ZŠ Majcichov, V. Šefčík: Bublina

2.Diana Vargová, ZŠ Križovany n/V, M. Rúfus: Zmúdrenie Janka Hraška

3.Matúš Žalud, ZŠ Smolenice, Valentín Šefčík: Ako sa Pišta zaľúbil

2.ktg. próza

1.Olívia Kučerová, ZŠ Majcichov, Katarína Kerekesová: Relaxačný pobyt

2.Michal Šmidovič, ZŠ Dechtice, V. Šikula: U strýca Zahrušku

3.Olívia Salajová, ZŠ Cífer, Alexandra Salmela: Mimi a Liza

3.ktg. poézia

1.Adela Bajnoci, ZŠ Zavar, M. Rúfus: Múdry chlapec

2.Terézia Trnková, ZŠ Križovany n/D, M. Rúfus: Pecko Sprostáčik

3.Mária Saganová, ZŠ Cífer, neznámy autor: Pieseň o Pavlovi a Petrovi

3.Natália Korytárová, ZŠ Smolenice, Jacqes Prévet: Ako urobiť obraz vtáka

3.ktg. próza

1.Sofia Grófová, ZŠ J. Bohunice, Etgar Keret: Telefonát

2.Karolína Majová, ZŠ Suchá n/P, Marína Čeretková-Gállová: Cudzie deti

3.Petra Lenoráková, ZŠ Boleráz, I.S. Turgenev: Starena

 

Hodnotiaca správa za Trnavský kraj 

Hviezdoslavov Kubín 2023

Stupeň súťaže: Trnava vidiek – obvod 

Miesto: Trnava

Názov podujatia: Hollého pamätník

Termín a miesto konania: 14. 3. 2023, Trnava

Kategória: 1. poézia  a próza, 2. poézia

Meno a priezvisko porotcu, ktorý vypĺňa hodnotenie: PaedDr. Janette Gubricová, PhD.

Celkové zhodnotenie umeleckej úrovne a zdôvodnenie výsledkov súťaže:

V súťažný deň 14.3.2023 sme si vypočuli 38 umeleckých prednesov. Najsilnejšie zastúpená bola 1. kategória poézia. Z hľadiska výberu textov zazneli prevažne texty slovenských autorov ako napr. K. Bendová, M. Rúfus, Ľ. Feldek, V. Šefčík, T. Janovic,  D. Hevier, a i. v poézií a K. Bendová, Z. Balog, . Ďuríčková, G. Futová a i. v próze. 

V I. kategórií prednesu poézie sa predstavilo 16 recitátorov. Úroveň prednesov bola priemerná. Objavili sa aj veľmi talentovaní recitátori, ktorí mali výborne zvolené a dramaturgicky vystavané ukážky. Vyskytli sa aj prednesy, ktoré boli na slabšej úrovni. Nepresnosti v recitácií sa opakovali predovšetkým v dramaturgickej výstavbe textu, v práci s pauzou, v intonácií, v artikulácií, v práci s dychom a pod. Viaceré prednesy boli neadresné.

  1. miesto: Filip Stúpala: V Šefčík: Strach je dobrá vec  

(výborný výber textu, dramaturgická výstavba, interpretácia, adresnosť, práca s vtipom, slabšia technika reči, artikulácia)

  1. miesto: Nina Piňková: J. Humeníková Kvapka menom Kamila
  2. miesto: Rebeka Glasová: M. Rúfus Zlatá muzika   

 Lucia Grancová: T. Janovic Hodina písania

V prednese prózy v I. kategórií sme si vypočuli 13 recitátorov. Prednesy boli hodnotené ako priemerné a vyrovnané. Od priemeru sa odchýlili iba ocenení recitátori. K najčastejším chybám patrila nedostatočná výstavba textu, chýbajúca gradácia, nevystavaný záver a nezvládnutá technika reči. Ako pozitívum možno hodnotiť prácu s obrazom, pokus o vytvorenie atmosféry, kontakt s publikom a prácu s vtipom. 

  1. miesto: Klára Hrehová: K. Bendová Spomalená princezná

(objavný text, dramaturgická výstavba, práca s obrazom, napätím, adresnosť, práca s publikom, hravosť, artikulácia, nepresnosti v práci s pauzou) 

  1. miesto: Liana Benková: D. Hevier Xaver s nohami do X
  2. miesto: Stela Cisárová: Z. Balog Slimák na colnej prehliadke 

V II. kategórií v žánri poézia sa predstavilo 9 recitátorov. Výkon jednotlivých recitátorov bol priemerný. Vyskytli sa viaceré prednesy na výbornej úrovni s prepracovanou výstavbou a s výbornou interpretáciou textu. Viaceré prednesy sa vyznačovali výberom nevhodných ukážok s nízkou umeleckou hodnotou. Ocenené prednesy sa vyznačovali výborným tvorivým výkonom recitátorov, ktorí sa prejavili zrelými interpretáciami, výbornou hlasovou technikou a tvorivým prvkami. 

  1. miesto: Anna Nunvářová – V. Šefčík Bublina 

(výborná výstavba a interpretácia textu, adresnosť prednesu, práca s kontrastom, s atmosférou, tvorivosť prednesu, technika hlasu, málo náročná ukážka z pohľadu potenciálu recitátorky)

  1. miesto: Diana Vargová: M. Rúfus Zmúdrenie Janka Hraška
  2. miesto: Matúš Žalud: V. Šefčík Ako sa Pišta zaľúbil

               Lucia Horníková: M. Rúfus Kytička jahôd

Pozitíva a negatíva súťaže:

Obvodné kolo Hollého pamätníka sa vyznačovalo výbornou atmosférou a organizáciou. Súťaž prebiehala v reprezentačných priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave, čo umocnilo atmosféru súťaže. 

Súčasťou súťaže bol aj rozborový seminár, ktorý prebehol po vyhlásení výsledkov súťaže. 

V Trnave,  14. 3. 2023                                                                      

PaedDr. Janette Gubricová, PhD.predsedníčka poroty

 

II. kategória prózy a III. kategória poézie a prózy

Mgr. Blanka Blesáková

Umelecká úroveň obvodného kola súťaže Hollého pamätník – vidiek v uvedených kategóriách bola vcelku dobrá. Vypočuli sme si 32 umeleckých prednesov. Najviac recitátorov vystúpilo v 3. kategórii v žánri próza. Ich výkon  ovplyvnila nielen individuálna príprava, ale i metodika a motivácia žiakov. Pozorovateľné boli vyššie výkony recitátorov zo základných škôl, kde so žiakmi pracujú zanietení pedagógovia. 

V II. kategórii PRÓZE súťažilo 11 recitátorov. Viacerí si vybrali príbehové texty od súčasných slovenských autorov, umeleckým oživením zapôsobila próza „U strýca Zahrušku“ od V. Šikulu. Priemernú úroveň prednesov ovplyvnila aj prevládajúca slabšia artikulácia recitátorov. Mnohým z nich by prospela návšteva logopéda, dychové, hlasové a jazykové cvičenia. Recitátori v tejto kategórii sa sústreďovali väčšinou iba na prácu s dôrazom /často nelogickým a prehnaným/, mnohí nevyužívali pauzu, často absentovala výstavba prednesu. Ocenení recitátori upútali najmä svojim textom, adresnosťou, prácou s obrazom, prirodzenou intonáciou a  náznakmi využitia techniky prednesu.

III. kategória POÉZIE bola zastúpená 8 recitátormi s celkovo primeraným výberom textov. Vypočuli sme si krásne básne od J. Smreka, M. Rúfusa, J. Préverta. Niektoré texty však presiahli ich recitátorské schopnosti. Pozitívne hodnotíme v tejto kategórii lepšiu artikuláciu, prácu s hlasom, melódiou a rytmom. Väčšina recitátorov disponovala týmito predpokladmi pre prednes poézie. Dôležité je už vedieť pracovať s obrazmi, myšlienkami, podtextami a nezabúdať na prirodzenú mimiku. Ocenené recitátorky disponovali práve týmito schopnosťami, poetickosťou a prirodzenosťou prejavu s náznakmi osvojenej techniky prednesu.

V III. kategórii PRÓZY  vystúpilo 13 recitátorov s rozdielnou úrovňou výberu textov. Vypočuli sme si aj prvoplánové, zábavné, príbehové ukážky často bez pointy /Futová, Furlejová, Šuvalová, Wilsonová…/ale s kvalitnou úrovňou prednesu, ktoré recitátorom viac ublížili ako pomohli. Umiestnenie si odniesli objavné texty  a dramaturgicky vystavané prednesy od E. Kereta, M. Čeretkovej-Gállovej, I. S. Turgeneva. Recitátorky disponovali čistotou hlasu a artikulácie, zvnútornením si myšlienok v texte, náznakmi charakterizácie postáv, prácou s napätím a emóciami.

Pozitívne hodnotenie si zaslúži vyššia účasť recitátorov, pedagógov a rodinných príslušníkov na súťaži. Taktiež počas následného rozborového seminára, kde sme upriamili pozornosť na vhodnosť výberu textov, odporúčania pri zbavovaní sa chýb a zlozvykov v prednese. Recitátori i pedagógovia prejavovali aktívny záujem a porozumenie. 

Opäť sme upriamili ich pozornosť na odporúčanú umeleckú literatúru a FB stránku Hviezdoslavov Kubín. 

Vďaka patrí i Trnavskému osvetovému stredisku, ktoré každoročne organizuje všetky kolá Hollého pamätníka na vysokej úrovni, čím umožňuje najlepším recitátorom prezentovať svoje umelecké schopnosti na celoštátnej súťažnej prehliadke Hviezdoslavov Kubín, kde recitátori Trnavského kraja získavajú cenné skúsenosti a umiestnenia.

V Trnave dňa 16. 3. 2023                                                        

Vypracovala  Mgr. Blanka Blesáková, predsedkyňa poroty

 

FOTOGALÉRIA