Obvodné kolo Hollého pamätníka, Trnava – mesto

IMG_1009

VÝSLEDKY

Hollého pamätník, Trnava mesto – obvod 

Termín: 7. – 8. 3. 2023

Účasť: 60 recitátorov

Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave

Odborná porota pracovala v zložení: predseda: Mgr. art. Roman Féder, členky: Mgr. Mária Gubiová, PaedDr. Janette Gubricová, PhD. 

1. ktg. poézia

1. Zora Pekárková, ZŠ NSUT TT, Ivona Ďuričová: Pamäťová v(rana)

2. Simona Jágerská, ZŠ A. Kubinu, TT, Edita Plicková: O červenej čiapočke

2. Marek Kotlár, ZŠ Gorkého, TT, Valentín Šefčík: Ako sa Pišta zaľúbil

3. Ján Hudcovič, ZŠ Atómová, TT, Pavol Jurga: Popletená škola

3. Anita Vojtechová, ZŠ Vančurová TT, Ján Navrátil: Zlatovláskine hrdličky

1. ktg. próza

2. Tamara Vysudilová, ZŠ Atómová TT, Tomáš Janovic: Napoleón

2. Mia Alexandra Bíla, ZŠ K. Mahra TT, Martina Drijverová: Dievčatko a pavúk

3. Lucas Šedivý, ZŠ NSUT TT, Peter Karpinský: Sedem dní v pivnici

2. ktg. poézia

1. Nika Kuchárková, ZŠ J. Bottu TT, Ľ. Feldek: Kalendár

2. Lucia Farkašová, Gymn. J. Hollého TT, Zdenka Lacíková: Omar a Fatima

3. Adela Žitňanská, ZŠ NSUT TT, G. Futová: Nezblázni sa mamička

3. Lucia Horníková, ZŠ Modranka, M. Rúfus: Kytička jahôd 

2. ktg. próza

1. Tomáš Novák, ZŠ A. Merici TT, A. Pavlovič Čechov: Ustrice

2. Oliver Ondrejíček, Gymn. J. Hollého TT, David Walliams: Tatko za mrežami

3. Nina Nosková, ZŠ Vančurová TT, Beatrica Čulmanová: Povalový čarodejník

3. ktg. poézia

1. Martina Surjaková, SZUŠ Gaudia TT, Ivona Ďuričová: Vesmír a pehy

2. Mária Dudášová, SZUŠ Gaudia TT, J. Prévert: Ta láska 

3. Zuzana Hlavatá, ZŠ J. Bottu TT, M. Válek: Dejiny trávy

3. ktg. próza

1. Tereza Križanová, ZUŠ M.S.T. TT, Marek Vadas: Nevyzeral ako človek 

2. Mia Natália Novotná, Gymn. J. Hollého TT, Alice Corkran: Čarodejník a jeho hus

3. Adela Vadovičová, ZŠ A. Merici TT, A. Pavlovič Čechov: Nečistá záležitosť

3. Daniela Elle Štricová, ZŠ A. Merici TT, T. Révayová: Prečo má kocúr červené čižmy

Všetkým recitátorom blahoželáme k postupu do okresného kola súťažnej prehliadky, ktorá je súčasťou Hviezdoslavovho Kubína 2023.

 

Hodnotiaca správa za Trnavský kraj 

Hviezdoslavov Kubín 2023

Stupeň súťaže: obvod (mesto)

Miesto: Trnava

Názov podujatia: Hollého pamätník

Termín a miesto konania: 7. 3. 2023, Trnava

Kategória: 1. ktg. poézia a próza, 2. ktg. poézia

Meno a priezvisko porotcu, ktorý vypĺňa hodnotenie: PaedDr. Janette Gubricová, PhD.

Celkové zhodnotenie umeleckej úrovne a zdôvodnenie výsledkov súťaže:

V súťažný deň 7.3.2023 sme si vypočuli 31 umeleckých prednesov. Najsilnejšie zastúpená bola 1. kategória poézia, ktorá bola aj výkonovo najlepšia. Z hľadiska výberu textov zazneli prevažne texty slovenských autorov. Zo slovenských autorov boli v poézií zastúpení napr. V. Šefčík,  M. Rúfus, M. Feldek, D. Hevier, Z. Laciková a i. , v próze B. Jobus, T. Janovic, P. Dobšinský, D. Hlavatá a i. 

V I. kategórií prednesu poézie sa predstavilo 12 recitátorov. Úroveň prednesov bola kvalitatívne hodnotená ako výborná. Objavilo sa zopár veľmi talentovaných recitátorov, ktorí zaujali svojou interpretáciou textu a celkovou vynikajúcou úrovňou prednesu. Objavili sa aj prednesy, ktoré boli na slabšej úrovni. Nepresnosti v recitácií sa opakovali predovšetkým v dramaturgickej výstavbe textu, v práci s pauzou, v intonácií, v artikulácií, v práci s dychom a pod. Viaceré prednesy boli neadresné.

  1. miesto: Zora Pekárková: I. Ďuričová Pamäťová v(rana) 

(výborný výber textu, dramaturgická výstavba, interpretácia, technika reči, prirodzenosť, adresnosť, práca s vtipom, slabší záver)

  1. miesto: Simona Jágerská: E. Plicková O červenej čiapočke

               Marek Kotlár: V. Šefčík Ako sa Pišta zaľúbil

  1. miesto: Ján Hudcovič: P. Jurga Popletená škola  

 Anita Vojtechová: J. Navrátil Zlatovláskine hrdličky

V prednese prózy v I. kategórií sme si vypočuli 8 recitátorov. Prednesy boli hodnotené ako kvalitatívne slabšie, čo sa prejavilo aj na neudelení prvého miesta. K najčastejším chybám patrila nedostatočná výstavba textu, chýbajúca gradácia, nevystavaný záver. V náročnejších ukážkach dochádzalo k nepochopeniu textu a k nevystihnutiu pointy, pomerne často sa vyskytovali aj chyby v oblasti artikulácie,  absentovala práca s pauzou, práca s dynamikou, tempom. 

  1. miesto: Tamara Vysudilová: Tomáš Janovic Napoleon

               Mia Alexandra Bíla: M. Drijverová Dievčatko a pavúk

  1. miesto: Lucas Šedivý: P. Karpinský Sedem dní v pivnici

V II. kategórií v žánri poézia sa predstavilo 11 recitátorov. Výkon jednotlivých recitátorov bol rôzny. Vyskytli sa viaceré prednesy na výbornej úrovni s hodnotným textom, prepracovanou výstavbou, s výbornou interpretáciou. Viaceré prednesy sa vyznačovali výberom nevhodných ukážok, ktoré neposkytli dostatočný priestor pre prejavenie talentu recitátora. Vyskytli sa aj prednesy, kde sa recitátorom nepodarilo vypointovať text. Ocenené prednesy sa vyznačovali náročnými a objavnými ukážkami, zrelými interpretáciami, objavnosťou v interpretácií, ale aj vyspelou hlasovou technikou a tvorivým prvkami. 

  1. miesto: Nika Kuchárková: Ľ. Feldek Kalendár 

(výborná výstavba a interpretácia textu, adresnosť prednesu, práca s kontrastom,  s atmosférou, tvorivosť prednesu, technika hlasu)

  1. miesto: Lucia Farkošová: Z. Laciková Omar a Fatima
  2. miesto: Adela Žiňanská: D. Hevier  Vianočná pošta

               Lucia Horníková: M. Rúfus Kytička jahôd

Pozitíva a negatíva súťaže:

Obvodné kolo Hollého pamätníka sa vyznačovalo výbornou atmosférou a organizáciou. Súťaž prebiehala v reprezentačných priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave, čo umocnilo atmosféru súťaže. 

Súčasťou súťaže bol aj rozborový seminár. Prebehol po vyhlásení výsledkov súťaže. 

V Trnave, 7. 3. 2023                                                                     

PaedDr. Janette Gubricová, PhD., predsedníčka poroty

 

Hodnotiaca správa  Hollého pamätník 2023

Obvodné kolo, Trnava mesto  II. kategória próza, III. kategória poézia a próza.

8. 3. 2023, Západoslovenské múzeum v Trnave

Hollého pamätník

Vypracoval: Mgr. art Roman Féder

Celková úroveň súťaže by sa dala zhodnotiť ako dobrá. Pretrvávajú  najmä v tretej kategórii nedostatky s výberom vhodného umeleckého textu. Príčin môže byť viacero, ale hlavnou je zrejme neuspokojujúci  záujem pedagógov o umelecký prednes a spoluprácu s osvetovým strediskom. Pedagógovia, ktorí mali už v minulosti vypracovanú metodiku a umeleckú komunikáciu so svojimi žiakmi, dokázali pripraviť aj teraz texty na slušnej úrovni. Potešujúce je, že sa nám objavili v najnižšej kategórii aj nové talenty s potenciálnym rastom v budúcnosti, ak sa im bude odborne venovať pedagóg.

Výsledky súťaže odzrkadľujú jednak úroveň oboch dní, ale hlavne sú povzbudivým  impulzom pre ocenených, pracovať a zdokonaľovať svoj prednes  tak, aby v okresnom kole a následne možno v krajskom kole bol už na vysokej úrovni. Preto boli ocenené aj viaceré súťažné prednesy na druhom či treťom mieste. Dôležitým kritériom bola aj dramaturgia, ktorá je základným „stavebným“ materiálom pre kvalitný umelecký prejav. Snažili sme sa aj mladých recitátorov povzbudiť a to najmä v neúnavnej snahe hľadať texty a autorov, ktorí ponúkajú vo svojej tvorbe hodnotné predlohy s posolstvom a umeleckou kvalitou.

Pozitívum bola určite účasť a záujem žiakov o umelecký prednes. Je to určite dobrá správa pre pracovníkov Trnavského osvetového strediska, kde sa na súťažiach a stretnutiach s pedagógmi, pri rozboroch na seminároch kladie dôraz práve na túto stránku metodiky umeleckého prednesu. Boli vytvorené aj dostatočné podmienky na stretnutie sa súťažiacich s porotou a možnosť diskutovať o prednesoch, ako aj poskytnúť niekoľko cenných rád a doporučení, ktoré s cieľom usmerniť mladého začínajúceho recitátora, vytvárajú prísľub  účasti súťažiacich do ďalších ročníkov.  

FOTOGALÉRIA