Nositelia tradícií

Titul nositelia

 

Kultúrny dom v Červeníku, bol dejiskom krajského kola celoštátnej  postupovej súťaže folklórnych skupín –  Nositelia tradícií. Organizátormi podujatia boli Trnavské osvetové stredisko, Trnavský samosprávny kraj a Obec Červeník, hlavným partnerom, garantom a vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave, z poverenia Ministerstva kultúry SR.  Hlavným cieľom súťaže je rozvíjanie zručností, nadobúdanie vedomostí a umelecko – odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania a realizácie umeleckej tvorby v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov. Taktiež aktivizovanie  činnosti folklórnych skupín, podporovanie vyhľadávania, dokumentácie a prezentácie tradičných foriem ľudového tanca, hudby, obradových, zvykoslovných a pracovných prejavov z jednotlivých lokalít či regiónov a zároveň poukazovanie na význam tradičnej ľudovej kultúry v kultúrnom dianí. V krajskej súťaži Nositelia tradícií sa prezentovali štyri folklórne skupiny. Domáca dedinská folklórna skupina Verešvaran z Červeníka s pásmom Drápaní perá, folklórna spevácka skupina Blavanka z Jaslovských Bohuníc, ktorá prezentovala zvyk odovzdávania žatevného venca gazdovi a gazdinej – Dožinky. Po prvý krát sa súťažne predstavil aj folklórny súbor Rošindolšané z Ružindola, ktorý taktiež predstavil zvyk našich predkov v zimnom období, Drápaní perá, a čo všetko iné sa okrem čistenia peria pri tejto príležitosti robilo. Posledným kolektívom bola folklórna skupina Dudváh z Križovian nad Dudváhom, so súťažným číslom Ket kukuricu šúpali, ktoré bolo okrem práce, spojené aj veselým spevom a všakovakými príhodami zo starého Kerestúra. 

Odborná porota, ktorá hodnotila súťažné pásma pracovala v zložení: Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., vysokoškolská pedagogička, tanečná choreografka a pedagogička ľudového tanca, Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka – pedagóg ľudového tanca, choreograf, lektor tanečných dielní, Mgr. art. Lenka Šútorová – Konečná, ArtD., tanečná pedagogička, lektorka tanečných dielní, choreografka a odborná pracovníčka Centra tradičnej kultúry v Myjave a Mgr. Peter Obuch, PhD., etnomuzikológ, muzikant, pracovník Centra tradičnej kultúry v Myjave, lektor muzikantských tvorivých dielní. Porota rozhodla a udelila nasledovné ocenenia. V striebornom pásme sa umiestnila: folklórna skupina Dudváh, folklórna spevácka skupina Blavanka a folklórny súbor Rošindolčané. Zlaté pásmo s priamym postupom získala dedinská folklórna skupina Verešvaran z Červeníka, ktorá bude prezentovať Trnavský kraj na celoštátnom kole súťaže NOSITELIA TRADÍCIÍ 2023, ktoré sa uskutoční 27. – 29. 10. 2023 vo Vranove nad Topľou.  Súčasťou krajskej súťaže bol aj rozborový seminár s členmi odbornej poroty, na ktorom odzneli plusy i mínusy jednotlivých súťažných pásiem. Seminár slúži predovšetkým na odbornú pomoc a smeruje vedúcich kolektívov k vylepšeniu svojej práce vo folklórnom kolektíve. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, vďaka ktorým sa tento typ súťaže mohol uskutočniť, držíme im palce vo svojej ďalšej činnosti a tešíme sa na ďalšie stretnutia, plné spevu, tanca a ľudových tradícií.  

Veronika Behúlová, oddelenie záujmovej umeleckej činnosti