Malá krajská scénická žatva 2024 – propozície

zatva2

Propozície

Malá krajská scénická žatva 2024

Krajské kolo

49.ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálného

divadla dospelých

Belopotockého Mikuláš 2024 v Liptovskom Mikuláši

a

9.ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálného

divadla mladých

FEDIM 2024 v Tisovci

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

l. Charakteristika súťaže

1.Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálního divadla dospelých Belopotockého Mikuláš a neprofesionálního divadla mladých FEDIM, vrátane všetkých kôl súťaží, sú vrcholnými podujatiami tohto druhu na Slovensku.

2.Súťaže sú určené dospelým a mladým (od 15 do 26 rokov)

3.Súťaže nie sú tematicky zamerané ani vymedzené.

4.Súťaže sa konajú každý rok.

2.Ciele súťaží

Hlavným cieľom súťaží je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti divadla.

Ďalšími cieľmi sú:

1.prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti dospelých a mladých neprofesionálnych divadelných súborov a zároveň sledovať a odborne usmerniť túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti,

2.zvyšovať odbornú a umeleckú úroveň súborov prostredníctvom vzdelávacej časti súťaže,

3.umožniť dospelým a mladým neprofesionálnym divadelným súborom hrať pred odborníkmi i širokou verejnosťou,

4.vytvárať priestor na získavanie cenných skúseností z oblasti neprofesionálního divadla.

3.Riadenie súťaže

1.Vyhlasovateľom, odborným garantom  a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

2.Organizátormi sú krajské a regionálne osvetové a kultúrne strediská, mestské kultúrne strediská a ďalšie kultúrne subjekty.

ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE

1.Kolá súťaže

Súťaže majú postupový charakter a sú trojstupňové:

  1. regionálna súťaž a prehliadka
  2. krajská súťaž a prehliadka
  3. celoštátne súťaže a prehliadky

V trnavskom regióne sa regionálne kolo nekoná, základným stupňom súťaže je krajské kolo.

2.Súťažné kategórie pre neprofesionálne divadlo dospelých (Belopotockého Mikuláš)

Súťaž nemá súťažné kategórie.

3.Súťažné kategórie pre neprofesionálne divadlo mladých (FEDIM)

Súťaž nemá súťažné kategórie.

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

1.Organizácia súťaže

1.Základným stupňom súťaže BM a FEDIM je krajské kolo súťaže pre divadlo dospelých a mladých spoločne, pod názvom Malá krajská scénická žatva.

Uskutoční sa v Divadle Jána Palárika v Trnave a v Divadelnom štúdiu DISK v Trnave, v termíne 19. – 21. apríla 2024.

2.Viťazi krajského kola postupujú do celoštátnych kôl Belopotockého Mikuláš a FEDIM. Odborná porota  udeľuje po dva návrhy na postup do celoštátnych kôl BM a FEDIM.

3.Súťaž na každom stupni pozostáva zo súťažných vystúpení, z interného hodnotenia poroty, odborného seminára, môže byť obohatená o iné aktivity.

PODMIENKY PRE SÚŤAŽIACICH

2.Prihlasovanie do súťaže

1. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky dospelé neprofesionálne divadelné súbory/jednotlivci, mládežnícke divadelné súbory/jednotlivci, ktorí vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky.

2. Do základného (krajského) kola súťaže sa kolektívy alebo jednotlivci prihlasujú podľa miesta svojho pôsobenia, organizátorom v trnavskom regióne je Trnavské osvetové stredisko. Ak sa v mieste pôsobenia neuskutoční základné kolo, môžu sa prihlásiť do základného kola v inom regióne daného kraja, ak s tým bude organizátor súhlasiť.

3. Do súťaže sa súbory prihlasujúvyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit“, v časti „Chcem sa prihlásiť“. Termín uzávierky prihlášok krajského kola MKSŽ: do 15.2.2024

3.Súťažné podmienky:

1. Súťaž sa koná v slovenskom jazyku.

2. Kolektív/jednotlivec prechádza všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou, ktorú uvedie v základnom stupni súťaže.

3. V prípade neprofesionálného divadla mladých sa do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy alebo jednotlivci, ktorí majú v roku konania celoštátnej súťaže od 15 do 26 rokov.

4. Kolektívy/jednotlivci môžu inscenovať literárne, dramatické alebo autorské texty.

5. Súťaží sa nemôžu zúčastniť inscenácie, ktoré vznikli v profesionálnych divadelných inštitúciách a na pôde stredných a vysokých umeleckých škôl – konzervatórií, VŠMU a AU.

6. Súťažiaci sa nemôžu prezentovať s inscenáciou, s ktorou sa zúčastnili na divadelných súťažiach vyhlásených NOC v predchádzajúcich rokoch.

7.Podmienkou účasti kolektívov/jednotlivcov je predloženie textu s uvedením autora a prekladateľa alebo scenára inscenácie s uvedením autora, resp. zostavovateľa scenára a režiséra inscenácie.

HODNOTENIE SÚŤAŽE

1.Poroty

1.Na objektívne hodnotenie súťažných predstavení sa zostavujú odborné poroty z aktívnych odborníkov z radov divadelníkov – praktikov, teoretikov, publicistov a pedagógov vysokých škôl a konzervatórií s adekvátnou viacročnou praxou, pričom odporúčané zloženie poroty je režisér, scénograf, dramaturg, divadelný kritik a divadelný teoretik.

2.Na krajskom stupni bude jednotlivé súťažné inscenácie hodnotiť trojčlenná odborná porota zložená z aktívnych odborníkov z radov divadelníkov.

3.Člen odbornej poroty na každom stupni súťaží nesmie byť v konflikte záujmov, tj. v porote nemá pôsobiť porotca, ktorý súťažný kolektív pripravoval, ktorý je vedúcim/režisérom súťažného kolektívu alebo je so súťažiacimi v blízkom príbuzenskom vzťahu.

2.Hodnotenie súťaže:

1.Na celoštátnej úrovni porota zaraďuje súťažiacich podľa celkovej úrovne inscenácie do zlatého, strieborného a bronzového pásma, resp. mimo ne. Okrem toho porota udeľuje jednu hlavnú cenu. NOC, spolu s ďalšími odborníkmi rozhodne podľa dramaturgickej koncepcie a možností, či je možné prijať aj návrhy.

2.Na krajskej úrovni BM (t.j. MKSŽ) porota udeľuje jeden priamy postup a dva návrhy na postup do celoštátneho kola. Na krajskom kole FEDIM (t.j. MKSŽ) porota udeľuje jeden priamy postup a dva návrhy na postup.

3. Na regionálnej úrovni porota udeľuje v každej súťaži jeden priamy postup a ďalšie návrhy na postup. Organizátor krajskej prehliadky určí organizátorovi regionálneho kola, aký môže byť najvyšší počet udelených návrhov na postup do krajského kola.

4.V odôvodnených prípadoch môže porota udeliť špeciálne ceny.

5.Na regionálnej a krajskej úrovni spracúva a odovzdáva organizátorom výsledky súťaže vo forme hodnotiacej správy, ktorá obsahuje odbornú analýzu a zdôvodnenie rozhodnutia poroty, predseda poroty. Na celoštátnej úrovni to vykonáva každý člen odbornej poroty. Formulár hodnotiacej správy je prílohou k propozíciám.

Kritériá hodnotenia

a. režijná zložka – schopnosť budovať dramatickú situáciu, stavbu mizanscén, koherentnosť a vyspelosť režijnej koncepcie, schopnosť režiséra viesť hercov a celkový temporytmus inscenácie,

b. dramaturgia – rozbor dramatického textu a jeho aktuálnosť ako filozofické a konceptuálne východisko, hĺbková analýza textovej predlohy a hľadanie vhodných scénických prostriedkov, utváranie dramaturgicko-režijného kľúča od vizie po realitu, jazyková úprava a zásahy do textu, zmysel tvorivej sebareflexie, udržanie vytýčeného zámeru,

c. herecká zložka – vyspelosť hereckého prejavu, miera korešpondovania s režijnou koncepciou inscenácie (v závislosti od inscenácie prirodzenosť, či štylizáciu hereckého prejavu), čistota javiskovej reči (artikulácia, hlas), narábanie s gestikou, mimikou a posturikou, schopnosť hercov presvedčivo (v závislosti od inscenácie) budovať/udržať dramatickú situáciu,

d. výtvarná zložka – scénografia inscenácie, kostýmová zložka, práca so svetlom, miera korešpondovania výtvarnej zložky s celkovým vyznením inscenácie,

e. pohybová zložka – prípadné použitie choreografie v inscenácii, pohybová úroveň hereckého prejavu,

f. hudobná zložka – zvládnutie hudobnej dramaturgie inscenácie, miera  podpory hudby pri budovaní temporytmu inscenácie, či ako hudobná zložka pomáha jednotlivým situáciám,

g. celkový dojem – súlad jednotlivých zložiek, výpoveď inscenácie a jej čitateľnosť, autentickosť inscenácie.

Ocenenia

1.Vecné ceny a diplomy.

2.Kolektív alebo jednotlivec, ktorý získal hlavnú cenu na celoštátnom kole súžaže postupuje na festival Scénická žatva v Martine a na Dni neprofesionálního umenia TVOR.BA  v Bratislave.

3.Všetky ďalšie umiestnenia v zlatom pásme na celoštátnej úrovni získavajú návrh na postup na festival Scénická žatva v Martine.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.Prípadné zmeny, doplnenia a spresnenia propozícií vydáva Národné osvetové centrum.

2.Súťaž nie je realizovaná s cieľom dosiahnuť zisk.

3.V dôsledku nesplnenia akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia byť súťažiaci prijatí do súťaže alebo môžu byť zo súťaže vyradení.

4.Počas celého priebehu podujatia sú všetci súťažiaci k dispozícii vyhlasovateľovi a organizátorovi a môžu byť podľa potrieb využití na prezenčné a společenské sprievodné aktivity v mieste konania súťaže i v blízkom okolí.

5.Deti sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby, ktorá chráni ich bezpečnost a rieši ich problémy organizačného či sociálného charakteru.

6.Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasujú, že ich súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské, a nezasahuje do práv a právom chránených záujmov tretích osôb.

7.Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Národnému osvetovému centru a organizátorom jednotlivých kôl súťaže bezodplatný súhlas na použitie svojho umeleckého výkonu v zmysle 97 ods. 3 Autorského zákona, a to najmä na vyhotovenie originálu i rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu verejnosti, za účelom šírenia osvetovej činnosti v pôsobnosti organizátorov jednotlivých kôl súťaže a Národného osvetového centra. Súťažiaci zároveň súhlasí s použitím svojej podobizne na propagačné účely.

8.Súťažiaci vyhlasujú, že sa oboznámili s podmienkami spracúvania ich osobných údajov Národným osvetovým centrum, ktoré sú dostupné na www.nocka.sk alebo v Národnom osvetovom centre.

KONTAKT

Mgr. Daniela Polášová | polasova.dana@zupa-tt.sk | 0903418337

Trnavské osvetové stredisko, Ul. M. Schneidera Trnavského 5, 91701 Trnava, 033/5331935