Jazykom tanca

jazykom tanca titul f

 

Trnavské osvetové stredisko dňa 8.10. 2022 zrealizovalo krajskú postupovú súťaž a prehliadku choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení Trnavského kraja – Jazykom tanca 2022. Hlavným poslaním tejto súťaže je  nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko -odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov. Podujatie, ktorého odborným garantom a zároveň vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum, má dve súťažné kategórie. Kategória A – choreografie prezentujúce tradičnú formu folklórneho materiálu a B – tanečno-divadelné diela vychádzajúce alebo inšpirované tradičným materiálom. Obes súťažné kategórie mali svoje zastúpenie, v tradičnej forme choreografie sa prezentovala Tanečná skupina Csallóközi z Dunajskej Stredy, ktorej choreografia Tance z Medzibodrožia obsahovala tradičné tanečné prejavy z tohto regiónu, akými sú čardáš, olafská a frišká. V tanečno-divadelnej autorskej choreografii Myrtil Nagy a Imreho Madocsaia, s názvom Byť viac, sa Folklórny súbor Csalló zo Šamorína zaoberal osudom Maďarov na Slovensku, a pritom poukazoval na dôležitosť a hodnoty tradičnej kultúry, na ktoré sa aj v súčasnosti môžeme opierať, ktoré nesú v sebe tisícročné vedomosti, lásku, krásu a ktoré nás spájajú. Choreografická kompozícia pracovala s tradičným materiálom z južného Slovenska. Odborná porota v zložení : Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., Mgr. art. Slavomír Ondejka, Mgr. art. Lenka Šútorová – Konečná, ArtD. a PhDr. Lenka Pobiecka – Danišová, udelila obom kolektívom zlaté pásmo s priamym postupom do celoštátneho kola súťaže. Na rozborovom seminári porota kládla dôraz na dodržanie tempo-rytmických prejavov, najmä u mladších tanečníkov a odovzdali svoje postrehy pre vylepšenie súťažných čísel. Zároveň vyzdvihla vysokú úroveň oboch kolektívova ich vedenia v oblasti tanečnej, speváckej i choreografickej v rámci celého Slovenska. Kolektívy budú reprezentovať Trnavský samosprávny kraj na celoštátnom kole súťaže Jazykom tanca, ktoré sa uskutoční v dňoch 04. – 06.11. 2022, v Divadle Jonáša Záborského vo Zvolene. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia. 

FOTOGALÉRIA