Hviezdoslavov Kubín, krajské kolo – Hollého pamätník

HP kraj 2022 titul foto na web

 

POÉZIA I., II. a III. kategória

 

PRÓZA I., II. a III. kategória

Hodnotiaca správa za Trnavský kraj – próza

Hviezdoslavov Kubín 2022

Stupeň súťaže: kraj

Miesto: Trnava

Názov podujatia: Hollého pamätník

Termín a miesto konania: 28. 4. 2022, Trnava

Kategória: 1.-3. (próza)

Meno a priezvisko porotcu, ktorý vypĺňa hodnotenie: PaedDr. Janette Gubricová, PhD.

Celkové zhodnotenie umeleckej úrovne a zdôvodnenie výsledkov súťaže:

V súťažný deň 28.4.2022 sme si vypočuli 25 umeleckých prednesov v troch kategóriách (10/7/8). Najsilnejšie zastúpená bola 1. kategória. Výkonovo možno všetky kategórie hodnotiť ako porovnateľné. Z hľadiska výberu textov zazneli texty slovenských i zahraničných autorov. Zo slovenských autorov boli zastúpení napr. D. Hevier, J. Uličianský, J. Pavlovič, J. Mokoš a i. Zaujímavým objavom v oblasti zahraničných autorov bola autorka G. Olujič, ako aj autori I. S. Turgeniev a Ch. Baudelaire.

Úroveň prednesov v I. kategórií bola veľmi slušná. Objavilo sa zopár veľmi talentovaných recitátorov, ktorí zaujali svojou interpretáciou textu a celkovou vynikajúcou úrovňou prednesu. Napriek tomu, že išlo o krajské kolo, objavili sa aj prednesy na nižšej úrovni. Nepresnosti sa vyskytli v dramaturgickej výstavbe textu, v štylizácií postáv, v práci s pauzou, ale aj v intonácií, v artikulácií, v práci s dychom a pod. Viaceré prednesy boli neadresné.

  1. miesto: Tomáš Novák: A. Nanettiová: Adalbertov denník 

(výborný výber textu, dramaturgická výstavba, interpretácia, technika reči, prirodzenosť, adresnosť, práca s vtipom)

Aj v II. kategórií sa objavili prednesy na vynikajúcej úrovni. Vyskytli sa aj prednesy, ktoré patrili k tým slabším. K najčastejším chybám patrila nedostatočná výstavba textu. V náročnejších ukážkach dochádzalo k nepochopeniu textu a k nevystihnutiu pointy. V porovnaní s predchádzajúcou kategóriou sa vo všeobecnosti vyskytlo menej chýb v hodnotenej oblasti technika reči. Porota ocenila zaujímavý výber viacerých textov, plastickosť prednesov, prácu s obrazom, s emóciami a napätím. 

  1. miesto: Dália Šaškovičová: D. Hevier: Kam chodia na zimu zmrzlinári

(prirodzený prejav, výborná dramaturgická výstavba, plastickosť prednesu, technika reči, nasadenie, adresnosť)

  1. miesto s návrhom na postup: Nikola Kozáková: G. Olujič: Čajkin útes 

(objavnosť výberu textu, prirodzený prejav, citlivosť prednesu, práca s obrazom a emóciou, technika reči, adresnosť)

V III. Kategórií recitovalo 8 recitátorov. Výkon jednotlivých recitátorov bol, podobne ako v predchádzajúcich kategóriách, rôzny. Viaceré prednesy sa vyznačovali výberom nevhodných ukážok pre umelecký prednes, ktoré neposkytli dostatočný priestor pre prejavenie talentu recitátora.  Vyskytli sa aj prednesy, kde sa recitátorom nepodarilo pochopiť a vypointovať text. Ocenené prednesy sa vyznačovali náročnými a objavnými ukážkami, zrelými interpretáciami, objavnosťou v interpretácií, ale aj vyspelou hlasovou technikou a tvorivým prvkami. 

  1. miesto: Tamara Gablíková: Ch. Baudelaire: Hocikde mimo tohto sveta

(vynikajúca interpretácia, prirodzený prejav, náročná ukážka, dramaturgická výstavba, práca s emóciami, atmosféra, adresnosť, technika reči, celkový dojem z prednesu)

  1. miesto s návrhom na postup:  Esther Pilátová: I. Š. Turgenev: Starena

(objavný výber, prirodzený prejav, výborná dramaturgická výstavba, práca s gradáciou a napätím, plastickosť prednesu, adresnosť, technika reči, celkový dojem z prednesu)

Pozitíva a negatíva súťaže:

Krajské kolo Hollého pamätníka sa vyznačovalo výbornou atmosférou a organizáciou. Súťaž prebiehala v reprezentačných priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave, čo umocnilo atmosféru súťaže. 

Súčasťou súťaže bol aj rozborový seminár. Prebehol po vyhlásení výsledkov súťaže. Hojná účasť a živá diskusia v rámci seminára svedčí o záujme recitátorov a pedagógov o umelecký prednes a o prácu s ním.

V Trnave, 29. 4. 2022                                                                      

PaedDr. Janette Gubricová, PhD., (Predsedníčka poroty)

POÉZIA a PRÓZA IV. a V. kategória

 

KOLEKTÍVY

Meno a priezvisko porotkyne, ktorá vypĺňa hodnotenie: Mgr. art. Martina Koval

Hollého Pamätník – krajské kolo

Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave

Hviezdoslavov Kubín – krajská súťaž – kolektívy 29. apríla 2022

VEC : Hodnotenie  

Detské recitačné kolektívy

ZUŠ Hlohovec

Múdry Maťko a blázni -Milan Rúfus

vedenie Mgr. art. Brian Brestovanský

V prvom rade treba povedať, že malí recitátori si okamžite chytili priazeň publika. Scénické variácie na motívy Múdreho Maťka a bláznov neboli síce scénicky dokonalé v zmysle divadelnej presnosti, ale hravá forma navyše plná fórov a asociácií bola veľmi presvedčivá. Prostredníctvom básní Milana Rúfusa hovoria o tom, ako sa nedokážeme poučiť z dejín a sme ovládaní strachom. To ako podliehame rôznym paranojám a ako sa táto téma dá sprostredkovať s humorom. Malí divadelníci narábali so znakom a výstižne pointovali každú situáciu. Snažia sa byť síce v postavách no cítiť z nich potrebný odstup a nadľahčenie. Výborne sa cítia v prenášaní pozornosti v temporytme sú presní. Záver je vtipne a výstižne vystavaný a pointovaný. V ich štvorminútovom vystúpení nám divákom bolo jasné kým sme a kto sú tí (aj dnešní) blázni. Pracovali v prázdnom priestore so stoličkami, ktoré varírovali podľa situácií. Na záver sa objavia významotvorné transparenty, ktoré si deti sami vyrobili. Ďalšia stránka ktorú chcem vyzdvihnúť je nielen práca so satirou ale aj detská hravosť radosť a uvoľnenosť, ktorá sa niesla cez atmosféru celého mini dielka. ZUŠ Hlohovec získal 2 miesto s návrhom na postup do celoštátneho kola.

Zádrapkárik, ZUŠ Senica

Čarovný dáždnik- Mokoš, Hevier, Rázusová Martáková

vedenie Mgr. Jana Báňayová

Všetky atribúty divadla poézie táto malá inscenácia dodržala. Poetickosť hravosť a jasný odkaz pre poslucháča alebo diváka rezonoval a jasne prehováral. Krásne poetické obrazy plné nápaditosti v hudobnosti slov, rytmike a hľadanie významov, dokonca prenášanie rozprávkových motívov do reálneho súčasného života s množstvom asociácií a motivácií postáv sa niesli celým predstavením. Deti pracovali s farebnými dáždnikmi, ktoré predstavovali množstvo vecí a predmetov. Dáždnik varírujú a teda slúži ako univerzálny zástupný znak. Deti boli presné vo vzájomnom cítení sa na javisku s presným prenášaním pozornosti, tiež verbálny prejav detí bol jasne artikulovaný a rytmizovaný. Malí herci nielen stvárnili presvedčivo svoje pridelené úlohy, ale aj každý z nich mal potrebný nadhľad a dokonca názor na dianie okolo nich. Treba vyzdvihnúť, že neboli v príbehu pohrúžení iba tí, ktorí mali sólo, ale veľmi koherentne spolu koexistovali ako kolektív. Azda najpríťažlivejšia bola forma, ktorá vychádzala zo spontánnej detskej hravosti uvoľnenosti a nespútanej bezhraničnej fantázie. Prechody zo sveta reálneho do sveta rozprávky boli jasne čitateľné a plné odkazov nielen pre nás dospelých, ktorí ostali zasiahnutí svetom pretaveným cez detskú pravdivú optiku. Kolektív Zádrapkárik zo Senice právom vyhral prvé miesto a postúpil na celoštátnu prehliadku.

Divadlo poézie

Zádrapky, ZUŠ Senica

GUĽA –  Klára Vlasáková, Oľga Stehlíková

lektorka Mgr. art. Linda Petráková, ArtD.

Táto inscenácia narábajúca s atribútmi divadla poézie prináša u nás dlho a ťažko predierajúcu sa EKO tému. Dramaturgicky sa divadelníci opierajú o úryvky z textov Káry Vlasákovej a Oľgy Stehlíkovej. Pre lektorku Lindu Petrákovú je typická práca s experimentom, svetlom a šokujúcou atmosférou. V prázdnom priestore dominovali okrem hercov tri biele kvádre, ktoré plnili rôzne funkcie. Na začiatku sa herci snažili navodiť atmosféru zrodu zeme cez rozpohybovanie tiel- akoby častíc z ktorých všetko vzniká. Z toho matka zem (herečka sediaca na bielom kvádre) hovorí o ľudskom konaní, ktoré matku zem formuje milióny rokov. Ďalšie časti pojednávajú o rôznych udalostiach, ktoré ovplyvňujú ľudský vzťah k matke zem. ZUŠ Zádrapky sú už skúseným súborom, ktorý by mal vedieť tému uchopiť a zrozumiteľne divákom servírovať. No v tom to prípade sa to nestalo. Mladí divadelníci pracujú aj so znakom, ktorý varírujú, no miestami je nečitateľný. Chápem zámer tvorcov, ktorý má dovoliť aby si divák nastolené otázky zodpovedal sám, no takých miest nesmie byť veľa, pretože výpoveď sa stane nečitateľná. Strohosť chlad bez emocionálnosť a konštatovanie v prejave matky zeme mal byť vnútorným apelom bez jej zainteresovania. Namiesto apelu sa na divákov preniesla didaktická výčitka a celá scéna nepresvedčila nenaliehala. Uveriteľnosť a vážnosť jednotlivých situácií  skĺzla do manierovitých póz a intonačných stereotypov.

Členovia poroty boli toho názoru, že na okrese sa im tento tvar podaril, no to čo som videla na krajskej súťaži by som na Kubínske javisko neodporúčala. Je však možné, že to tvoriví tím dotiahne do požadovaného umeleckého tvaru. ZUŠ Zádrapky získali 2 miesto s návrhom na postup do Kubína.

Mgr. art. Martina Koval, predsedníčka odbornej poroty

 

OZNAM

Vážení návštevníci, dovoľujeme si vás na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo vzťahu k účastníkom podujatia informovať, že toto podujatie je verejné a v priebehu podujatia sa budú vyhotovovať fotografie za účelom prezentácie Trnavského osvetového strediska. Účastník podujatia svojou fyzickou účasťou, bez ohľadu na vek prejavuje dobrovoľný súhlas organizátorovi so zhotovením fotografických záznamov. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sa nachádzajú na webovej stránke www.osvetatt.sk

Ďakujeme za porozumenie