HOLLÉHO PAMÄTNÍK 2020

Holleho pam titulka

Krajská a postupové súťažné prehliadky Hollého pamätník 2020

(Sú súčasťou Hviezdoslavovho Kubína 2020)

Trnavský kraj a mesto Trnava sa spájajú s pôsobením básnika Jána Hollého, ktorého 235. výročie narodenia si v tomto roku pripomíname. Po velikánovi slovenskej poézie je pomenovaná každoročná súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie „Hollého pamätník“, ktorej organizátormi sú Trnavský samosprávny kraj a Trnavské osvetové stredisko.

Cieľom súťaže je viesť deti, mládež a dospelých k hlbšiemu poznávaniu literatúry a prostredníctvom prednesu sprostredkovávať literárne hodnoty širšej verejnosti a tiež prezentácia víťazov v celoštátnej prehliadke Hviezdoslavov Kubín. Súťaž je viacstupňová, môže sa jej zúčastniť neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a kolektívy, ktoré inscenujú literárne texty. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti žiakov, študentov a občanov, jednotlivcov a kolektívov. Napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie v oblasti čítania, prednesu a interpretácie literatúry, jazykových a rečových kompetencií. Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, podporuje ich súťaživosť.

Podporovať a povzbudzovať umeleckú tvorbu detí, mladých aj starších recitátorov je práve dnes veľmi dôležité, nevyhnutné a zmysluplné. Recitátori sa snažia sa nájsť, pochopiť a pomenovať ľudský údel, zmysel života. Dotýkajú sa histórie aspoň prostredníctvom literatúry a umeleckého slova – prednesom poézie a prózy. Tradícia aj výsledky Hollého pamätníka dávajú jasné signály pre mladých, tvorivých a mysliacich ľudí. Máme možnosť spoločne hľadať odpovede na otázky života a ľudskej existencie a to vnímaním umeleckého slova, každoročnej súťažnej prehliadky Hollého pamätník, ktorá je súčasťou 66 ročnej tradície Hviezdoslavovho Kubína.

Obvodné kolo Hollého pamätníka 2020

Trnavské osvetové stredisko uskutočnilo v dňoch 3. a 4. marca 2020 v koncertnej sále Západoslovenského múzea v Trnave obvodné kolo Hollého pamätník ZŠ Trnava – mesto za účasti 56 recitátorov. Postupová súťaž Hviezdoslavov Kubín 2020 z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením COVID – 19 pokračuje v obmedzenom režime. V celom systéme súťaže sa zrušili kategórie umeleckého prednesu detí. Pokračujú kategórie umeleckého prednesu mládeže, dospelých a kolektívov. Regionálne kolo Hollého pamätník 2020 sa uskutoční 17. 9. 2020, krajské kolo Hollého pamätník bude nadväzovať v termíne 29. 9. 2020. Termín celoštátneho kola Hviezdoslavov Kubín pre vyššie kategórie a kolektívy sa mení na 26. – 30. októbra 2020 v Dolnom Kubíne.

Krajskú súťažnú prehliadku z verejných zdrojov podporil hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia, spolufinancovaná je Trnavským samosprávnym krajom a Trnavským osvetovým strediskom.

Mgr. Daniela Polášová

Fotogaléria – obvodné kolo Hollého pamätníka 2020

Hodnotiaca správa z regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže a dospelých Hollého pamätník 2020

IV. kategória poézia

Oliver Malacký (D. Hevier) otvoril súťaž takmer  školáckym prednesom. Disponovaný recitátor sa nevyhol základným recitátorským chybám, čo pripisujeme jeho neskúsenosti pri práci s umeleckým slovom.

Dorota Vindišová (E.A. Poe) hneď v úvode súťažného prednesu vytvorila čarovnú atmosféru. Popasovala sa s ťažkou predlhou so cťou (práca s nadhľadom, jemný citlivý prejav, rozkrývanie významov, zvládnuté veršové presahy…) a hoci na autora predsa len recitátorsky i ľudsky ešte nedorástla, jej prednes sa umiestnil na 3. mieste.

Barbora Rožnayová (G. Appolinaire) je výrazovo podkutá recitátorka, ktorá v prednese prejavila svoju vysokú technickú úroveň. Náročnú predlohu zvládla, avšak pri tomto prednese platí „menej býva viac“ z dôvodu nadužitia technických výrazových prostriedkov. Prednes jej vyniesol 2.miesto s návrhom na postup do krajského kola.

Kristína Krajčíková (K. Peteraj) priniesla „prednes s názorom“. Z jednoduchej predlohy vyťažila absolútne maximum, pričom bola po celý čas civilná a úprimná (samozrejme, ovláda výraz, tempo, rytmiku…). Právom obsadila 1. miesto.

Sebastián Olah (M. Válek) zabodoval prirodzeným prejavom, priniesol svoju vlastnú a úprimnú spoveď. Umiestnil sa na 2. mieste s návrhom na postup do krajského kola súťaže.

Postupujúcim recitátorom veľmi pomohlo komorné prostredie Hudobného oddelenia, uvidíme, ako dopadnú ich prednesy vo väčších priestoroch.

IV. kategória próza

Predstavili sa len 2 recitátori, úroveň prednesov prózy bola kvalitatívne slabšia. Obaja obsadili zhodne 3. miesto.

Krištof Gabriel Novák (M. Woodsová) doplatil na príliš dlhý a nie veľmi dramatický text, pri ktorom zápasil s pamäťou i technickými nedostatkami. Škoda, technickú recitátorskú výbavu má dobre zvládnutú.

Emma Damaškovičová (D. Futová) doplatila na málo plastickú a umelecky nepresvedčivú predlohu, ktorá jej nedovolila naplno prejaviť talent. Tiež škoda, nakoľko Emma je rodená rozprávačka a má schopnosti i danosti zvládnuť náročnejšie texty.

V. kategória poézia

Terézia Pravdová (W. Szymborska) pokračuje vo svojej úspešnej recitátorskej púti a neostala nič dlžná svojej výbornej povesti. Súťažný text bol poctivo prepracovaný a spracovaný a výsledný efekt bol  pre poslucháča silným zážitkom. Obsadila právom 1. miesto.

Janka Pelešová, porotkyňa

Fotogaléria – regionálne kolo Hollého pamätníka 2020

Hodnotiaca správa z krajskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže a dospelých Hollého pamätník 2020

Krajské kolo s názvom Holého pamätník sa uskutočnilo dňa 29. 9. 2020 organizovalo Trnavské osvetové stredisko v Trnave v priestoroch Hudobného oddelenia Knižnice J. Fándlyho v Trnave. Celé podujatie sa konalo za predpísaných hygienických podmienok. Organizácia bola výborná s priateľskou ústretovou  a komornou atmosférou. Počas prestávky mohli účinkujúci navštíviť výstavu v areály  dvora kde sídli TOS. Po skončení  súťaže a vyhlásení výsledkov sa konal odborný seminár a diskusia s odbornou porotou. Hodnotenie vypracovala členka odbornej poroty Mgr. art. Martina Koval Majerníková.

IV. kategória poézia

V štvrtej kategórii poézie sa predstavilo päť recitátorov. Celkovú úroveň hodnotím ako veľmi dobrú z hľadiska rôznorodosti dramaturgie, technickej pripravenosti i individuálneho nasadenia recitátorov.

Barbora Rožnayová, G.Apollinaire: Vysťahovalec

Barborka si zaslúžila prvé miesto. Pomerne ťažké jednotlivé obrazy a myšlienky obsiahnuté v básni autora G.Apollinaira recitátorka premieňa v ucelené  pointy, precízne sprehľadňuje poslucháčom svoje prežívanie. Uveriteľne a dômyselne narába s atmosférou sychravosti prímorských zím. Záver básne vygradovala, technická pripravenosť, adresnosť i celkový verbálny prejav bol na vysokej úrovni. Porota jej však do budúcna radila skúsiť prejsť z výsostne komornej interpretácie na výkon, ktorý by rovnako  rezonoval i na veľkom javisku. Miestami interpretka stavila na technické možnosti na úkor zvnútornenia jednotlivých pasáží básne.

Kristína Krajčíková, K.Peteraj: Pomätená

Typ recitátorky, ktorá nemá odborné vedenie, ale prirodzene a autenticky narába s množstvom emocionálnych polôh. Je autentická a uveriteľná vo výklade básne. Miestami infantilné pasáže a roztržitosť jej nedovolili vystavať napätie. Záver básne nedotiahla do požadovanej pointy. Kristína je talent, ktorý potrebuje rásť po odbornej stránke.  Skončila na treťom mieste.

Katarína Danišová, J.Duatzis: Červené topánky

Rovnako aj Katarína skončila na treťom mieste. Zdatná recitátorka, ktorá si javisko doslova užíva, expresívne polohy gestá i komunikácia s publikom boli bravúrne. Problém vidím v texte na ktorý recitátorka ešte nedorástla, interpretovala ho žiaľ iba v prvoplánovej rovine, nepodarilo sa jej odkryť všetky symboly  polohy i významy ktoré text ukrýva.  

Sebastián Olah, M. Válek: Len tak, Milovanie v husej koži

Sebastián je typ recitátora, ktorý interpretuje básne výlučne cez seba, svoje prežívanie a svoje vnútro. Básne M. Válka v jeho podaní zneli autenticky pravdivo a apelatívne. Sebastián ukázal, že nie vždy sa treba spoliehať v interpretácii na kalkulovanie v zmysle používania zmien rytmu dynamiky alebo vykonštruovaných páuz a pod. Niekedy je civilný prejav uveriteľnejší. Čo však takejto interpretácii chýba je schopnosť sebakontroly a fixovania. Sebastián je talent, ktorý ale potrebuje technické vedenie, do budúcna je potrebná intenzívna práca s dychom a artikuláciou. Sebastián skončil na druhom mieste.

Ema Mančíková, M.Ferenčuhová: Imunita

Pointu montáží básní ktorú si vybrala hneď od začiatku prezradila. Absentovala analýza textu, gradácia a napätie. Interpretka je talentovaná, no nedokázala presvedčiť , že rozumie a aktívne alebo pasívne prežíva dianie alebo pocity ktoré s vybraných básní plynú. 

V. kategória poézia

V tejto kategórii sa predstavila jedna recitátorka Terézia Pravdová, ktorá recitovala od W.Szymborskej koláž zo zbierky 49 básní , umiestnila sa na prvom mieste. Terézia je talentovaná recitátorka s veľkými skúsenosťami. Jej interpretácia básní je sugestívna s premyslenou myšlienkovou i emocionálnou stavbou. Dôsledne narába s publikom. Pracuje s odstupom nadhľadom no zároveň je apelatívna a nesmierne uveriteľná. Precízne pracuje s výrazovými prostriedkami.

IV. kategória próza

 V próze v štvrtej a piatej kategórii súťažili traja recitátori. Celkovú úroveň hodnotím ako slabšiu, čo aj dokazuje fakt, že sa nikto neumiestnil na prvom mieste. Interpreti próz sú väčšinou skvelí rozprávači, čo platí aj o súťažiacich na tejto krajskej súťaži, no mať rozprávačský talent nestačí. V tomto prípade absentoval náročnejší repertoár o ktorý sa mohol recitátor oprieť.

Daniela Rybnikárová, Katarína Vargová: Otec

Daniela je výborná a skúsená rozprávačka, je adresná a umne extrahuje dôležité významy z textu. Chybou bolo, že Barborka síce prerozprávala text, no poslucháč nevedel za koho, kde je jej názor a či rozpráva za seba ako za malé dievčatko alebo z odstupom času. Celkovo absentoval jej postoj. Umiestnila sa na druhom mieste.

Adam Praskač, János Hay: Vyjsť z tieňa

Na treťom mieste sa umiestnil Adam Praskač, ktorý má správne posadený a nádherne zvučný hlas. Rozprával o vzťahu s otcom, ktorý rekapituluje. Podobne ako Daniela je skvelý rozprávač, no obmedzil sa vo svojej interpretácii len na prerozprávanie textu. Chýbala autenticita, pravdivosť, miera názoru a prerod. Výstavba sa rozbila nedostatočnou prípravou. Text nebol dostatočne dramaturgicky upravený a zbavený epizódnych viet.

V. kategória próza

Mgr. Barbora Koštialová, Eva Borušovičová: Ponaučenie hrdzavého kocúra – Nepochopený význam textu, nepochopený humor ani pointa.

Mgr. art. Martina Koval Majerníková

Fotogaléria – krajské kolo Hollého pamätníka 2020

Hviezdoslavov Kubín

Celoštátna súťaž Hviezdoslavov Kubín sa kvôli pandemickým opatreniam presúva na neurčito. Keď bude známy nový termín konania, budeme vás informovať.

Fotka Hviezdoslavov Kubín.