Edukačné podujatie pre mládež k sociálnej prevencii