Edukačné podujatie k sociálnej prevencii

sdr

Trnavské osvetové stredisko uskutočnilo dňa 7. februára 2020 na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Trnava Edukačné podujatie pre mládež k sociálnej prevencii. Pod vedením odborných lektorov prebehlo na škole 8 besied na témy:

 

 • Vybrané nelátkové návykové choroby- behaviorálne závislosti
 • Domáce násilie a násilie vo vzťahoch, násilie v škole a jeho prevencia
 • Čo je duševné zdravie a ako sa o neho starať?
 • Násilie v škole a jeho prevencia
 • Šikanovanie a iné riziká v prostredí internetu
 • Kult tela a vznik porúch príjmu potravy
 • Ilegálne drogy -riziká a prevencia
 • Alkohol a iné  drogy-možnosti prevencie

 

Hlavný cieľ podujatia:

 • Predchádzať stavom sociálnej a hmotnej núdze a nepriaznivým sociálnym udalostiam
 • Eliminovať a zabraňovať vznik a šírenie sociálno-patologických javov
 • Poskytovať účinnú pomoc pri výskyte porúch psychického, fyzického alebo sociálneho vývinu
 • Zabraňovať zhoršovaniu, recidívam, odstraňovanie dôsledkov sociálno-patologického vývinu
 • Poradenské, nápravné, výchovné resocializačné pôsobenie na sociálne skupiny a jednotlivcov

 

Besedy viedli odborné lektorky:

PhDr. Ingrid Hupková, PhD.

PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. M.B.A.