Cineama 2024 (propozície regionálna súťaž)

nahlad-region

P R O P O Z Í C I E – 28. ročníka regionálnej súťaže amatérskej filmovej tvorby – Cineama 2024

Uzávierka krajskej súťaže: 15.3.2024

Usporiadateľ: Trnavský samosprávny kraj – Trnavské osvetové stredisko

POSLANIE SÚŤAŽE:

Poslaním regionálnej súťaže je napomáhať vyhľadávaniu talentovaných filmových tvorcov a vytvárať priestor na rozvoj umeleckej a technickej zdatnosti detí, mládeže a dospelých v tvorbe filmov rôzneho tematického a žánrového zamerania. Umožniť individuálnu odbornú konzultáciu, rozvíjať vedomosti v oblasti procesu technického a umeleckého spracovania filmových diel.

ZÁSADY A PRIEBEH SÚŤAŽE:

Regionálne kolo súťaže je základným stupňom súťaže. Z regionálnych kôl súťaže postupujú diela do krajského kola. Diela ocenené na krajských kolách postupujú do celoštátneho kola.

Súťažné príspevky vyhodnotí porota, ktorú menuje usporiadateľ regionálnej súťaže CINEAMA 2024.

Súťažné kategórie:

 1. veková skupina  –  autori do 16 rokov
 2. kategória: animovaný film
 3. kategória: hraný film
 4. kategória: dokumentárny film a publicistika
 5. kategória: experiment a videoklip
 1. veková skupina –  autori do 21 rokov ( okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl )

                 a.     kategória: animovaný film

 b.     kategória: hraný film

                 c.      kategória: dokumentárny film a publicistika

                 d.     kategória: experiment a videoklip

 1. veková skupina  –  autori nad 21 rokov ( okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl )

         a.     kategória: animovaný film

                 b.     kategória: hraný film

                 c.      kategória: dokumentárny film a publicistika

                 d.     kategória: experiment a videoklip

Súťaž je tematicky neobmedzená. Dĺžka súťažných filmov je od 1 do 20 minút. V súťaži budú udelené ceny a čestné uznania. Film nesmie byť starší ako 2 roky.

Do súťaže nie je možné prihlásiť film, ktorý zobrazuje a vyzýva na násilie, šíri hoaxy a predsudky alebo iným spôsobom popiera hodnoty ľudskosti a humanizmu. Diela s cudzojazyčnými dialógmi musia obsahovať slovenské titulky vložené do obrazu !!!

Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Videonávod na prihlásenie sa je na www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

TECHNICKÉ PODMIENKY:

 1. Frame – rate:  25 fps (odporúčané), 30 fps.
 2. Zvuk: 2.0 (odporúčané), 5.1.
 3. Audio kodek: MP3, AAC, WAV, AIFF.
 4. Rozlíšenie: full HD (odporúčané), 4K Ultra HD, HD.
 5. Video kodek: H264 (odporúčané), MPEG-4, MPEG-2.
 6. Kontajner: MP4, MOV, MKV.
 7. Distribúcia: link na úložisko s povolenou možnosťou stiahnutia a bez časovej expirácie (Google Drive, Dropbox, Vimeo).
 8. Každé dielo musí byť dodané ako samostatný videosúbor a obsahovať záverečné titulky s menoslovom, funkciami tvorcov a rok vzniku diela.

Autor vyplní na prihláške uvedené údaje: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefonický kontakt,  e – mail, kontaktná osoba, názov filmu, rok vzniku filmu, dĺžka filmu, veková skupina, súťažná kategória, anotácia filmu, počet snímkou za sekundu, formát obrazu, rozlíšenie, kontajner, video kodek, odkaz na stiahnutie filmu, súhlas s podmienkami v propozíciách.

KRITÉRIA HODNOTENIA FILMOV:

 1. Umelecké :
 2. námet, scenár, dramaturgia
 3. réžia
 4. kamera
 5. strihová skladba
 6. zvuková skladba, hudba a hudobná dramaturgia
 7. výprava a kostýmy
 8. herecké výkony
 9. Technické :
 10. technická kvalita obrazu
 11. technická kvalita zvuku
 12. Obsahové :
 13. zrozumiteľnosť a primeraná dĺžka
 14. zverejňovanie pravdivých a overených informácií
 15. odborný prínos diela

Ocenené filmy budú so súhlasom autora prekopírované pre archív bez nároku autora na honorár. Každé iné využitie snímky bude s autorom konzultované. Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje TOS  bezodplatný súhlas na použitie súťažných diel v zmysle §19 a nasl. Zákona č. 185/215 Z.z. Autorský zákon, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, zaradenia  diela do databázy a uvedenie diela na verejnosti. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasujú, že ich súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nezasahuje do práv a právom chránených záujmov tretích osôb.

Do regionálnej súťaže sa môžete prihlásiť do 15.3.2024 vyplnením elektronického formulára na stránke www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Videonávod na prihlásenie sa je na www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

V prípade nejasností kontaktujte odborného pracovníka pre filmovú tvorbu:

Mgr. Emília Szegényová

Trnavské osvetové stredisko, Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského

ul. Mikuláša Schneidera Trnavského 5, 917 01 Trnava

szegenyova.emilia@zupa-tt.sk

oddelenie záujmovej umeleckej činnosti.

Vybavuje: Mgr. Emília Szegényová, odd. ZUČ, 033/ 5 511 537

0910/ 523 709, szegenyova.emilia@zupa-tt.sk