Cineama 2022, regionálna súťaž filmovej tvorby, propozície

F6

PROPOZÍCIE

XXVI. ročníka regionálnej súťaže filmovej tvorby CINEAMA 2022

Uzávierka regionálnej súťaže: 3.5.2022

Miesto: výstavná sieň Trnavského osvetového strediska

M. Sch. Trnavského 5, Trnava ( Dom hudby)

Usporiadateľ: Trnavský samosprávny kraj – Trnavské osvetové stredisko

POSLANIE SÚŤAŽE:

Poslaním regionálnej súťaže je napomáhať vyhľadávaniu talentovaných filmových tvorcov a vytvárať priestor na rozvoj umeleckej a technickej zdatnosti detí, mládeže a dospelých v tvorbe filmov rôzneho tematického a žánrového zamerania. Umožniť individuálnu odbornú konzultáciu, rozvíjať vedomosti v oblasti procesu technického a umeleckého spracovania filmových diel.

ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE:

Súťaž CINEAMA je trojstupňová. I. stupeň je regionálna súťaž a prehliadka, 2. stupeň je krajská súťaž a prehliadka, 3. stupeň je celoštátna súťaž a prehliadka. Základným stupňom súťaže je regionálne kolo. Z regionálnych kôl postupujú diela na základe výberu do krajských kôl. Diela ocenené na krajských kolách súťaže sú nominované na postup do celoštátneho kola.

ZÁSADY A PRIEBEH SÚŤAŽE:

Súťažné príspevky vyhodnotí porota, ktorú menuje usporiadateľ regionálnej súťaže CINEAMA 2022. 

Súťažné kategórie:

 1. veková skupina    autori do 16 rokov 
 1. kategória: animovaný film
 2. kategória: hraný film
 3. kategória: dokumentárny film a publicistika
 4. kategória: experiment a videoklip
 1. veková skupina –  autori do 21 rokov ( okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl )

                 a.     kategória: animovaný film

 b.     kategória: hraný film

                 c.      kategória: dokumentárny film a publicistika

                 d.     kategória: experiment a videoklip

 1. veková skupina    autori nad 21 rokov ( okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl )

         a.     kategória: animovaný film

                 b.     kategória: hraný film

                 c.      kategória: publicistika

                 d.     kategória: dokumentárny film

                 e.     kategória: experiment a videoklip

                

Súťaž je tematicky neobmedzená. Dĺžka súťažných filmov je od 1 do 20 minút. V súťaži budú udelené ceny a čestné uznania. Film nesmie byť starší ako 3 roky.

Do súťaže nie je možné prihlásiť film, ktorý zobrazuje a vyzýva na násilie, šíri hoaxy a predsudky alebo iným spôsobom popiera hodnoty ľudskosti a humanizmu. Diela s cudzojazyčnými dialógmi musia obsahovať slovenské titulky vložené do obrazu.

Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Videonávod na prihlásenie sa je na www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

TECHNICKÉ PODMIENKY:

 1. Frame – rate:  25 fps (odporúčané), 30 fps.
 2. ZVUK: 2.0 (odporúčané), 5.1.
 3. Audio kodek: MP3, AAC, WAV, AIFF.
 4. Rozlíšenie: full HD (odporúčané), HD, SD.
 5. Video kodek: H264 (odporúčané), MPEG-4, MPEG-2.
 6. Kontajner: MP4, MOV, MKV.
 7. Distribúcia: link (WeTransfer, Uschovna, MyAirBridge, Google Drive), fyzický nosič (USB kľúč, USB pevný disk)
 8. Každé dielo musí byť dodané ako samostatný videosúbor a obsahovať záverečné titulky s menoslovom, funkciami tvorcov a rok vzniku diela.

Každý súťažný film musí byť dodaný ako samostatný videosúbor a obsahovať záverečné titulky s menoslovom, funkciami tvorcov minimálne a vročením diela.

5 sekúnd čiernej  a musí mať vyplnenú samostatnú prihlášku !

Autor vyplní na prihláške uvedené údaje: názov filmu, dĺžka projekcie, veková skupina, kategória, meno a priezvisko autora, adresa: ulica, obec, mesto PSČ, e-mailová adresa autora, tel. číslo autora, dátum narodenia autora, technické parametre podľa bodov 1 – 7. 

KRITÉRIA HODNOTENIA FILMOV:

 1. Umelecké :
 • námet, scenár, dramaturgia
 • réžia
 • kamera
 • strihová skladba
 • zvuková skladba, hudba a hudobná dramaturgia
 • výprava a kostýmy
 • herecké výkony
 1. Technické :
 • technická kvalita obrazu 
 • technická kvalita zvuku
 1. Obsahové :
 • zrozumiteľnosť a primeraná dĺžka
 • zverejňovanie pravdivých a overených informácií
 • odborný prínos diela

Ocenené filmy budú so súhlasom autora prekopírované pre archív bez nároku autora na honorár. Každé iné využitie snímky bude s autorom konzultované. Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje TOS  bezodplatný súhlas na použitie súťažných diel v zmysle §19 a nasl. Zákona č. 185/215 Z.z. Autorský zákon, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, zaradenia  diela do databázy a uvedenie diela na verejnosti. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasujú, že ich súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nezasahuje do práv a právom chránených záujmov tretích osôb.

Do regionálnej súťaže sa môžete prihlasiť do 3.5.2022 vyplnením elektronického formulára na stránke www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Videonávod na prihlásenie sa je na www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Filmy doručte meilom, osobne alebo poštou na adresu:

Trnavské osvetové stredisko

Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského

ul. Mikuláša Schneidera Trnavského 5

917 01 Trnava

szegenyova.emilia@zupa-tt.sk

                                                         na oddelenie záujmovej umeleckej činnosti.

Vybavuje: Mgr. Emília  Szegényová,  odd. ZUČ,  033/ 5 511 187, 0902/ 144 598 , 0910/ 523 709

szegenyova.emilia@zupa-tt.sk