Ako vyzeral Týždeň prevencie sociálno-patologických javov 2023

prevencia-nahlad

V dňoch od 20. novembra 2023 do 24.11.2023 Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu), uskutočnilo prednášky na vybraných základných a stredných školách v rámci týždňa prevencie sociálno-patologických javov. Prednášky a besedy boli zamerané na nelátkové závislosti, kyberšikanu, domáce násilie, fajčenie, alkohol a drogy.

Hlavným cieľom podujatia bolo pôsobiť preventívne na deti a mládež, zmeniť ich postoj k fajčeniu, konzumácii alkoholických nápojov a užívaniu drog. Študenti mali možnosť obohatiť svoje vedomosti a získať nové poznatky a komplexné informácie o negatívnych dôsledkoch v problematike užívania návykových látok.

Celkovo sa uskutočnilo 12 prednášok, ktorých sa zúčastnilo 242 žiakov a 10 dospelých. Lektorkami v rámci prednášok boli Mgr. Andrea Šimorová (Regionálny úrad verejného zdravotníctva) a Mgr. Andrea Tóthová (Trnavské materské centrum).